The Aliens?


The Extraterrestrials?


Alien inside UFO

The Contactees?


Utomjordingarna?


Kontaktpersonerna?
Spacebrothers

Jag vill gärna träffa er utomjordingarCOOP Konsum.

I would like to meet the extraterrestrials at COOP Konsum.


Hej utomjordingarna. Jag vill träffa er på COOP Konsum och bli helade av er. Jag hör dåligt, har andningsproblem, har lukthallucinationer, lider av Paranoid Schizofreni, samt dålig tandhälsa, eftersom jag inte har pengar att gå till tandläkaren. Jag vill också träffa den ljushåriga kvinnan 60-70 som talat till mig två gånger på COOP Konsum, efter att jag hade drömt om henne. Antingen är hon från jorden som samarbetar med utomjordingarna eller så är hon en själv en utomjording.

Google Translation:

Hello extraterrestrials, I want to meet you at COOP Konsum and be healed by you. I hear badly, have breathing problems, have smell hallucinations, suffering from Paranoid Schizophrenia, as well as poor dental health, because I have no money to go to the dentist. I also want to meet the blond-haired woman 60-70 who spoke to me twice at COOP Konsum, after I dreamed about her. Either she is from the earth who cooperates with the extraterrestrials or she is an extraterrestrial herself.

2020-03-15 Meddelande till andligt avancerade utomjordingarna. Jag vill träffa er på COOP Konsum. och bli helad av er. Jag har två sjukdomar som jag är jobbiga.

1.) Dålig hörsel på båda öronen. Jag är döv på höger öra och hör inte så bra med en hörapparat på mitt vänstra öra. Jag önskar att ni säger: Hej, Stefan! mot mitt vänstra öra och hälsar jag inte tillbaka så fråga: Hörde, du vad jag sa? och frågar jag då: Ja, är det någonting du vill?, så fortsätt samtalet och förklara att ni kommer långt ifrån Boden och att ni är här för att hela mig och bli kompisar med mig.

2.) Jag har också problem med andningen och för att jag skall vara symptomfri mot kläder tvättade i oparfyrmerade tvättmedel och kläder som är nya och inte luktar. Så tar jag 20 mg Olanzapin kväll och 4 mg kväll och 2 mg morgon av Zuklopentixol. Kläder som är tvättade i parfyrmerade tvättmedel och kläder som luktar, kan jag överhuvud taget inte ha.

Jag önskar att träffa samma två avancerade utomjordingar som jag först såg i Luleå 2001, vid busshållplatsen utanför psykatrin. De såg ut att vara 15-16 och en var ljushyad och den andra lätt solbränd. Sedan såg jag samma avancerade utomjordingar i Boden 2001 i korsningen Travbanegatan/Heimdalsgatan och de hade samma hudfärg, men då såg de ut att vara 8-10. Det hände innan jag fick problem med min hörsel och andningsbesvär sommaren 2001.

New Jag vill resa med utomjordingarna till närmaste månbas/planet där alla möjliga sorter utomjordingar är på besök. Jag vill också erhålla censurerade bilder och filmer med ET-ufos, ET-varelser (som inte ser ut som människor), ET-djur, ET-insekter och ET-växter. Då kommer jag publicera bilderna och filmerna på flera lämpliga webbsajter och jag vill också bli vän med andligt avancerade utomjordingar och också fredliga teknisk avancerade utomjordingar. Jag önskar naturligtvis bli helad från mina andningsbesvär och dåliga hörsel. Det spelar ingen större roll om jag blir helad genom handpåläggning eller via tekniska apparater.

Hejsan utomjordingar, nu har jag lärt mig videoinspelning med min digitala kamera. Det betyder att ni är välkommen att flyga med tefat över Boden när det är ljust ute och det inte regnar när jag besöker Konsum Svea. Jag önskar videoinspela er när ni flyger in bakom höghus och bakom träd. Samt att videoinspela er när ni flyger på högkant, både till vänster och höger samt upp och ner och avsluta med fallande löv manövern. Det vore bra om det finns vittnen från flera olika positioner i Boden som ser samma flygande tefat och som helst filmar med mobiltelefonen.

Jag vill träffa Valiant Thor. Förra sommaren var det plötsligt två lekplatser med sand istället för en utanför Drottninggatan 50. Det låg en man i 30-40 års åldern och lutade sig mot ett staket som omringade sanden och det var barn som lekte där. Mannen liknade Valiant Thor i ansiktet, men han hade en annan frisyr på huvudet. En synhallucination tänkte jag och brydde mig inte om att kontakta mannen. Nästa dag var mannen och lekplatsen borta och jag tänkte för mig själv att det var en synhallucination. Men jag skulle vilja träffa mannen om han är verklig.

Jag har ett förslag till en överenskommelse. Jag vet att ni i hemlighet arbetar och bor på denna planet. New Måndagen 16 oktober lärde jag mig via Rene Erik Olsen att hålla kontakten med utomjordingarna hemlig. För mig betyder det att inte fotografera utomjordingarna och inte prata med utomstående om vår vänskap. Men vad skulle ni säga om ni INTE behövde arbeta och bo i hemlighet? Det enda ni behöver göra är att försvara svenskt luftrum.

Jag vet att ni inte vill döda, så eran uppgift blir att skjuta ner inkommande missiler och drönare. Som tack för att ni gör detta, får ni arbeta och bo fritt i Sverige och hjälpa till att driva utvecklingen framåt eller att bara observera svenskarnas tankar och handlande.

2020-03-15 Message to spiritually advanced aliens. I want to meet you at COOP Konsum, and be healed by you. I have two illnesses that I find difficult.

1.) Bad hearing on both ears. I am deaf on my right ear and don't hear very well with ahearing aid on my left ear. I wish you to say: Hello, Stefan! to my left ear and if I do not greet back so ask: Did you hear what I said? and then I ask: Yes, is there anything you want?, then continue the conversation and declare that you are far away from Boden and that you are here to heal me and become friends with me.

2.) I also have problems with breathing and for me to be symptom free from clothes washed in unperfumed detergents and clothes that are new and do not smell. So I take 20 mg of Olanzapine evening and 4 mg evening and 2 mg morning of Zuklopentixol. Clothes that are washed in perfumed detergents and clothes that smell, I can not have at all.

I want to meet the same two advanced aliens that I first saw in Luleå in 2001, at the bus stop outside psychatrin. They looked 15-16 and one was light-skinned and the other slightly tanned. Then I saw the same advanced aliens in Boden 2001 at the intersection Travbanegatan/Heimdalsgatan and they had the same skin color, but then they looked to be 8-10. It happened before I had problems with my hearing and breathing problems, in the summer of 2001.

New I want travel with the aliens to the nearest moon base/planet where all sorts aliens are visiting. I also want to receive censored photos and videos with ET UFOs, ET creatures (that do not look human), ET animals, ET insects and ET plants. Then I will publish the photos and videos on several suitable websites and I also want to be friends with spiritually advanced aliens and also peaceful technologically advanced aliens. Of course I wish to be healed of my breathing problems and poor hearing. It doesn't matter much if I am healed by the laying on of hands or through technology appliances.

Hello aliens, now I have learned video recording with my digital camera. This means that you are welcome to fly with saucers over Boden when it's bright outside and it's not raining when I visit Konsum Svea. I would like to video record you when you fly in behind high-rise buildings and behind trees. And video record you when you fly high edge, both left and right as well as up and down and finish the maneuver with falling as leaves. It would be good if there are witnesses from several different positions in Boden who see the same flying saucer and preferably film with it their mobile phone.

I want to meet Valiant Thor. Last summer there were suddenly two playgrounds with sand instead of one outside Drottninggatan 50. There was a man in his 30s and 40s and leaned against a fence that surrounded the sand and there were children playing there. The man resembled Valiant Thor in face, but he had a different hairstyle on his head. One visual hallucination I thought and didn't bother to contact the man. The next day was both the man and the playground gone and I thought to myself that it was one visual hallucination. But I would like to meet the man if he is real.

I have a proposal for an agreement. I know you are secretly working and live on this planet. New On Monday, October 16, I learned via Rene Erik Olsen to keep contact with the aliens secret. To me means that of not photographing the aliens and not talking to outsiders about ours friendship. But what would you say if you did NOT have to work and live in secret? The only thing you need to do is defend Swedish airspace.

I know you aliens do not want to kill, so your task will be to shoot down incoming missiles and drones. As thanks for that you do this, you get to work and live freely in Sweden and help to run forward development or just observing the Swedes' thoughts and actions.


New

cruiser landingRene, when you visited the two alien planets? Did you then see motherships with tapered ends that ionized the air so that it resembled a cloud? I know from your books that George Adamski photographed motherships that looked like clouds, but I want to know if you yourself have seen anything like that?

Regards, Stefan in Boden


Hi Stefan

In answer to your two questions, I can answer "YES" to both.

On the planet - when the larger craft would land at the airport/city that I lived reasonably close to (about 50 miles) I often saw them first as distinct "clouds"; they looked like the picture I attached. As they got closer to the airport, this foggy field around the ships disappeared and the distinct shape could then be seen. The foggy field/cloud-like field has to do with the gravitational fields around the ships.

Many greetings

Rene


New He said: "We recently received a dossier from your Pentagon and know all about you." Then pointing to one of George Adamski's famous UFO photos hanging on the wall, he said: We know they are here. We know where they come from. We know they are good for us. But we do not want them."

My father asked the natural question: "If something is good for you, why don't you want it? The reply was: Due to Religious, Economic and Political reasons, the changes would disrupt our traditions and ways of thinking and living"

page 66 and 68 Conversation between a Mexican commandant and Fred Steckling in Mexico 1969 from the excellent 329 pages ufo book:

Glenn Steckling - The UFO Reality - Can Truth Prevail? This is the best UFO-book you can buy. The book is divided in two parts:

Section 1 - Our Journey, about the family Stecklings work in the UFO-field and Section 2 - A Reality Check about history, information and disinformation in the UFO-field.
Buck Nelson's trip to Mars, the Moon and Venus (2018-07-21)

Buck Nelson 1895-1982

Apolinar (Paul) Villa 1916-1981 by Timothy Good

Foo Fighters

Eduard "Billy" Meier

Billy Meier

Eduard Meier

the DAL-Universe

Ufo och demontro av Håkan Blomqvist

The death of Ashtar Sheran

Carlos Diaz

UFOs: A Great New Dawn for Humanity - Enrique Castillo Rincon

The Invitation - Sixto Paz Wells

The Real Contactees by Håkan Blomqvist

Venusians? (2023-10-01) Uppdaterad

Den mystiske Mr Wheeler av Håkan Blomqvist

George Adamski and the Flying Saucers from Venus (2008-05-29)

George Adamski UFO film, Maryland, February 1965

The Adamski Flying Saucers are REAL! - Interview with Glenn Steckling (2022-05-26) Updated

Interview With Glenn Steckling by Håkan Blomqvist

Scout Ships : Sightings Of Adamski-Type Craft Between World War Two And 1954

Are Adamski Type Saucers Physical or not Physical? by C. A. Honey
(UFO-investigator for more than 50 years!)


Rene Erik Olsen - Painter, Photographer and Researcher

Wanting to know by Rene Erik Olsen - Youtube interviews with contactees like Glenn Steckling and others

Glenn Steckling - YouTube channel

New George Adamski Photos & Videos of UFOs are the Best Evidence of ET Contact

New Glenn Steckling - The UFO Reality - Can Truth Prevail?

New "I told you the truth, just not all of it" - George Adamski, qoute from Glenn Steckling - The UFO Reality - Can Truth Prevail?

New Glenn Steckling and Rene Erik Olsen shows and discusses 6 Adamski ufofilms and 3 Steckling ufofilms on Youtube

The 13th December 1952 photos of George Adamski Analysis by Rene Erik Olsen

George Adamski - The New Evidence by Håkan Blomqvist

The Alien Visitors by Håkan Blomqvist

The Alien Visitors II by Håkan Blomqvist

The Contact Experiences of Rene Erik Olsen by Håkan Blomqvist

George Adamski´s Lost Debut Recovered by Håkan Blomqvist

Lou Zinsstag & Timothy Good: George Adamski - the untold story by Håkan Blomqvist

George Adamski - The Mexican Connection by Håkan Blomqvist

Charlotte Blob And The UFO Education Center by Håkan Blomqvist

Extraterrestrials Among Us Michael E. Salla, PhD

C. A. Honey's answers to some question.. (2008-05-03)

Carol A Honey om George Adamski 1960

The enigmatic Carol Honey by Håkan Blomqvist

False Adamski Foundation claims by C. A. Honey
(UFO-investigator for more than 50 years!)


The Enigma of Sonja Lyubicin by Håkan Blomqvist

Facts or Fiction about George Adamski? (2008-07-20)

Adamski banner standing 7ft by 3ft and 1800*5000 pixels

The Adamski Case

A Critical Appraisal Of George Adamski The Man Who Spoke To The Space Brothers by Marc Hallet

The Adamski Foundation

Biography of George Adamski

George Adamski 1891-1965 (2023-01-23) Uppdaterad

George Adamski av Håkan Blomqvist

Boken George Adamski - Ombord på rymdskepp

Ombord på rymdskepp

Two Nights to Remember by Carl Anderson (2013-04-14)

Mercury: UFO Messenger of the Gods - W.D. Clendenon

Why are they here? by Fred Steckling

Alien Bases on the Moon II by Fred and Glenn Steckling

Luciano Galli

Edith Nicolaisen 1911-1986 av Håkan Blomqvist

Vi är redan här. Den esoteriska interventionsteorin av Håkan Blomqvist

Higher Intelligence Agency av Håkan Blomqvist

The Real Visitors by Håkan Blomqvist

Radiokontakt med ET (2023-08-02) Uppdaterad

flying saucers - serious business by Frank Edwards (2023-03-26) Updated

Relative CHRONOLOGY of Significant SPACE SCIENCE & UFO DEVELOPMENTS
an educational collaboration between the George Adamski Foundation and the Space Science Education Project


Flying Saucer Pilgrimage by Håkan Blomqvist

Mark Probert and the Inner Circle on UFO

Helen and Bryant Reeve - O.S.C. Outer-Space Communication

Space People - Physical Versus Etheric by Håkan Blomqvist

The Youthful Space People by Håkan Blomqvist

Sten Lindgren and the Enigmatic BEA by Håkan Blomqvist

Orfeo Angelucci - Lockheed Star 1953

The Venusians by Lee Crandall

Cedric Allingham - Flying Saucer from Mars

How to keep UFO secrets from the public by C. A. Honey
(UFO-investigator for more than 50 years!)


Howard Menger and other contactees..

Communication with Flying Saucers by Riley Crabb

Howard Menger av Håkan Blomqvist

The High Bridge Incident by Connie and Howard Menger (2005-01-03)

The High Bridge Incident av Connie och Howard Menger

Truman Bethurum

The Valiant Thor Landing by Harley Andrew Byrd

Stranger at the Pentagon

Dr. Frank E. Stranges answer some questions... (2003-09-18)

Venusians Space Science (2006-02-18)

The Two Venusian Prayer! (2007-10-12)

A Study of the Inner Circle Teachings by Håkan Blomqvist

The Landing of the Venusian Spaceship by Arthur H. Matthews

Elizabeth Klarer

Encounters with Star People by Ardy Sixkiller Clarke

Sky People by Ardy Sixkiller Clarke

More Encounters with Star People by Ardy Sixkiller Clarke

Space Age Indians by Ardy Sixkiller Clarke

Dr. Ardy Sixkiller Clarke

Preston Dennett

Omnec Onec

Antonio Villas-Boas

Budskapet från Rymden - Daniel W. Fry

Utvecklingens Kurva - Daniel W. Fry

Alan's Message - To the People of the Earth by Daniel W. Fry

The curve of Development by Daniel W. Fry

Daniel W. Fry

Daniel Fry

UFO contact from Planet ITIBI-RA Cancer Planet Mission by Ludwig F. Pallmann and Wendelle C. Stevens

Ufo Abduction at Botucatu - Rodolfo R. Casellato, Joao Valerio da Silva, Wendelle C. Stevens

Close Extraterrestrial Encounters - Richard J. Boylan and Lee K. Boylan

Fallet Edvin av Håkan Blomqvist

Betty and Barney Hill

John Keel - The Aliens Among Us and The Contactee Key

Ancient Breakaway Civilization - A Source Study by Håkan Blomqvist

Ufology

Why UFOlogy Must Die - Lue Elizondo

Conspiracy Journal

The Black Vault

UFO evidence

Berömda UFO-fotografier, Famous UFO-photographs (2005-06-02)

Famous Photographs of Extraterrestrials, Famous Photographs of Aliens,
Berömda Fotografier av Utomjordingar
(2020-02-24)

Is this an alien skull? Mystery of giant-headed mummy found in Peru

What Is The Starchild Skull?

Gösta Carlssons utomjordingars lära om långlevnad och karma (2003-10-27)

New UFO portaler och andra magiska platser

Henrys resa (2004-03-09)

The moon and beyond.. (2022-08-21) Updated

Here's Your Proof That We Landed On The Moon, Steph Curry

NASA and the Moon

Unified Geologic Map of the Moon

Teleskopet - Celestron Nexstar 6SE

Lunar Laser Ranging experiment

Is Our Moon a Hollow Spaceship?

Project Apollo Archive

Forskare: Beboeliga planeter nära jorden

NASA sees distant planets seem ideal life

Scientists discover one of the most Earthlike planets yet

New 6 Billion Earth-Like Planets Could Be Filling the Milky Way Galaxy, Astronomers Say

New Stellarium Night Sky

2000 Exoplaneter (2016-01-06)

Studie: Fler beboliga planeter med hav än man tidigare trott

Intelligent alien civilisations could number 36, says Nottingham University

James Oberg's Pioneering Space

Utomjordiska Blixtar - Urladdningar, blixtar och dunder – när det stormar i rymden finns ny kunskap att hämta. Andreas Johansson berättar

UFO History and Folklore

UFO Research and the Esoteric Paradigm - A Guide for Students and Investigators by Håkan Blomqvist

Contactees and Contactee Research - A Guide for Students and Investigators by Håkan Blomqvist

Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena

All-domain Anomaly Resolution Office (AARO)

Report on the Historical Record of U.S. Government Involvement with Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)

Scientific Coalition For UAP Studies Publishes Pattern Study 1945-1975 Military And Public Activities

Here’s What I Learned as the U.S. Government’s UFO Hunter

Tidigare AARO-chefen till hård attack mot politiker

Hård kritik mot tidigare AARO-chefen

22 % av svenskarna tror på utomjordingar

‘Unidentified Aerial Phenomena,’ Better Known as UFOs, Deserve Scientific Investigation

UAP Coalition Netherlands

The SOL Foundation

Amerikanska ufo-forskningen

INTELLIGENCE OFFICIALS SAY U.S. HAS RETRIEVED CRAFT OF NON-HUMAN ORIGIN

UFOs are the story of the century — wake up, America!

New ‘It only takes one to be real and it changes humanity for ever’: what if we’ve been lied to about UFOs?

New Ufo-mysteriet med Felix Herngren - TV4play

Hällefors 15 oktober 1981

CAB Calling All Beings - 36 minutes from start - Christian Sceance - use text

Uppföljning: en FACEBOOKVÄN bevittnade den numera rikskända UFO-incidenten i Hellefors 1981
och han köper inte bortförklaringen som presenterades i TV-Dokumentären + UFO-SVERIGE glömmer att städa efter sig och avslöjar sin ordförande


Mina farhågor om UFO-Dokumentären som jag tackade nej till att delta i besannades ikväll –
TV4 går UFO-SVERIGES ärenden i ett klassiskt fall av ”FÅNGA UPP – SLÄCK NER”


The Real Disclosure - Håkan Blomqvist

Visselblåsare: USA har intakta utomjordiska farkoster – ”Vi är inte ensamma”

Finns sanningen trots allt därute?

Interstellar object 1I/2017 U1 ‘Oumuamua (2021-01-04) Updated

Mysterious radio waves coming from the heart of the Milky Way baffle astronomers

Så firar du månlandningen

Vi har varit på månen – därför har konspirationsteoretikerna fel

Weird objects on Mars pictures

Sanningen om Nasas kusliga bild från Mars

Photos from Mars

Nya upptäckten: Flera vätskekroppar på Mars

Mars Nearing Earth

35 minutes to Mars - Rosemary M. Decker

Aliens exist and Trump is keeping it secret in case we panic, claims Israeli scientist

Tidigare rymdchef: Utomjordingar har kontakt med USA och Israel

Rosemary Decker - Silent Contactee by Håkan Blomqvist

Rosemary Decker and Millen Le Poer Trench - Contactees by Håkan Blomqvist

Andy Lloyd on Nibiru

Planet X, Nibiru, Mars

UFO's In Earth's History

UFOs Depicted in Artworks

Kanadas regering ändrade uppfattning om UFOs 1952

Donald E. Keyhoe - Flygande Tefat - Observatörer från världsrymden 1955

Starchild - ViVenus, Flying Saucer Relevations - Michael X

Wilbert Smith - Top Secret (2015-07-30)

Kanadas regering ändrade uppfattning om UFOs 1952

Rune Överby

Beyond Top Secret - Timothy Good

Alien Base - Timothy Good

Earth - An Alien Enterprise by Timothy Good

Timothy Good - UFO Authority

Jacques Vallee

Richard Dolan

The Alien connection with India (2000-12-21)

Blue Aliens (2006-06-05)

Brazil Releases Classified Data - Recognizes UFO Research

J. Allen Hynek Center for UFO Studies

About UFOs and Nuclear Weapons

MUFON

Close encounters with silent ultrasonic Flying Triangles in the Indian side of Himalayas?

Extraterristials in Himalaya and Ladakh region

UFO HALL OF SHAME

Enlightened Contact with ExtraTerrestrial Intelligence

ET Contact (2023-08-02) Updated

ET Kontakt (2023-08-02) Uppdaterad

Ummite Physics and Metaphysics - "The Essential Texts"

Out of the Blue-Best UFO Video Footage In Free Sci-Fi Channel Documentary

Allt om Flygande Tefat av Hermes Atar Trismegistus - online bok i *.htm (2006-06-05)

Lögner om UFOn i Vetenskapens Värld 15/11-1997

De lärda? i Lund

Avtal med utomjordingarna (2017-06-01)

Fakta om UFO (2017-06-02)

Ante Jonsson YouTube 1

Ante Jonsson YouTube 2

Ante Jonsson tredje världskrig profetia

Ante Jonsson - Besök hos utomjordiska civilisationer (2019-10-31) Uppdaterad

Ante Jonsson - Visit to extraterrestrial civilizations

Dag Warghausen har fått svar på brev från utomjordingarna, som han skickat via Ante Jonsson.

Det okända: Mötet på vintervägen förändrade Antes liv av Clas Svahn

Utomjordingen Len från Loom brev till jordens befolkning.

The extraterrestrial Len from Loom message to mankind.

Närkontakt i Norrtälje av Håkan Blomqvist

Plåtburkar eller andar av Håkan Blomqvist

Änglar viska enbart falskhet av Håkan Blomqvist

Här är 5 vanliga sömnhallucinationer

The Anomaly Archives

Magoniablog

scribd

E-books in PDF format, rare, censored, banned and unknown

Skandinavisk UFO Information - SUFOI

UFO Norge

UFO-Sverige

Granskning grunden för UFO-Sverige

Intresset för ufon större än någonsin: “Ett riktigt paradigmskifte”

Sveriges enda ufo-arkiv finns i Norrköping: ”Kämpar mot överdrivna konspirationer”

AFU-Archives For the Unexplained

AFU-Shop

New 50 Million UFO Documents, Books and Magazines Later: 50 Years of AFU

Här möter piloterna misstänkt ufo

Hemlig jakt på UFON

USA:s militär har inte försökt att kommunicera med ufon

Bakom kulisserna hos UFO-jägarna

Fifty UFO Photographs from California.

The Day Before Disclosure - 720p HD

August 27, 1995. Salida, Colorado, USA

SALIDA, COLORADO UFO REPORT (2)

Turkey UFO Case Overview And Background

(1 of 3) 2008 Turkey UFO Video - Kumburgaz UFO OVNI (Increased Quality Version)

(2 of 3) 2008 Turkey UFO Video - Kumburgaz UFO OVNI (Increased Quality Version)

(3 of 3) 2008 Turkey UFO Video - Kumburgaz UFO OVNI (Increased Quality Version)

The 'most spectacular UFO photo ever captured'

The day UFOs stopped play

Är vi ensamma i universum? Café träffar rymdforskare och ufoutredare i jakten på svar

Sune Hjorth, Boris Jungkvist och Clas Svahn diskuterar UFO med Robert Aschberg. Från programmet "Ikväll: Robert Aschberg" den 14 februari 1992.

Clas Svahns blogg

Håkan Blomqvists blogg

David Clarke

Close encounter of the first degree (2022-07-29) Updated

Närkontakt av första graden (2022-07-29) Uppdaterad

Johansson tror på hjälp från utomjordingar

Stefan Johansson och Clas Svahn intervjuar Glenn Steckling

Hejsan övervakande utomjordingar (2018-07-15)

ovanliga människor (2024-06-20) Uppdaterad

Drömmar (2024-05-05) Uppdaterad

Friendship with the Extraterrestrials in 2024 (2024-03-09) Uppdaterad

http://hermesatar.blogspot.se/ Uppdaterad 2018-April-07

Manmade Flying SaucersViktor Schauberger

Rhythmodynamics of Nature

Geoff Hatton

Thomas Townsend Brown

The Lifter - JNL Labs

In Pursuit of Antigravity: Research Report I

SILENCED about antigravity research report part II

David Hamel

Otis T. Carr

The Otis T. Carr Spacecraft Construction Manuscript

Blue Star Enterprises - Ralph Ring

William J. Hooper Motional Electric Field

Daniel Fry Atom, Galaxies and Understanding

Alexey Chekurkov Graviflyer

Alexey Chekurkov Videos

Russian UFO 2021

Russian UFO 2020

Russian UFO 2019

John Searl

Control gravity with present technology

New Method and apparatus that uses pulsed,
counter-rotating plasmas to extract useful energy from the zero-point field
and/or to modify or nullify the forces of gravity and inertia, or the properties of mass


Craft using an inertial mass reduction device


Hermann Oberth


Oberth writes on the blackboard

professor, rymderans fader:

"Då det finns mer än 70.000 vittnesbörd om flygande tefat - enligt Lord Dowding mer än 100.000 - är det inte lätt att motbevisa att det rör sig om farkoster som kommer från andra solsystem. I 11% fall, ca. 8000 observationer, kan humbug, fantasi och hallucinationer helt uteslutas, ty det rör sig om gamla flygofficerare och radarbilder och fotografier från personer av högsta integritet."

- 4. Internationella UFO/IFO - kongressen i Wiesbaden, 22-24 oktober 1960.

ASSOCIATED PRESS RELEASE


Feb. 4, 1996 (AP)-

Meeting today at Geneva, Switzerland, over 100 of the top Nobel Prize Winners in science got together for some serious discussions. Among the matters discussed was the planet's weather changes relating to global warming, the condition of the Earth's oceans and "the last remaining UFO skeptics" who are "desperately covering up the alien presence."

These top prizewinners in physics, chemistry, physiology and medicine held closed-door meetings and other ones that were open to the public. Leading scientists from the United States, Japan, England and Germany made a special appeal today for "the last few UFO debunkers" to, "come out of the closet" in regards to the truth about the extraterrestrials.

"The gig is up, the whole world knows they are here," a chemistry Nobel Prize winner announced. Continuing, he said "These die hard fools are holding back science for their own self-promoting, and self-serving goals. They should be taken to the barn and horsewhipped."

Citing "evidence" that includes millions upon millions of UFO sightings from around the world, tens of thousands of animal mutilations, thousands of crop-pictograms stamped in wheat fields, thousands of radioactive landing trace-cases and millions of alien abductions of humans, these scientists declared they have had enough of UFO debunkers.

"These "useful idiots" may have served a purpose back in the 1950s, but that was almost fifth years ago. They should quit living in the past, pick up their last checks and go fishing." The UFO community and the honest researchers totally agreed with that assessment!

räknare
besöksräknare

Visitors since December 18, 2008
back to linkpage
suggestion
read and sign my guestbook