Universella Freds och Miljö Arbetar Partiet

Stefan Johansson 2006Stefan Johansson PartiledareJag vill förändra Sverige, genom följande förslag:

Ekonomi:

Inför delade banker i Sverige

Nu när USA och EURO-länderna ger det ena lånepaketet efter det andra till krisdrabbade Grekland, kan Sverige rädda sig själv undan en djup ekonomisk kris genom att satsa sig ur den och införa delade banker som ytterliggare skydd mot bankernas kasinoekonomi.

När deprissionen var som värst i USA delade Franklin D. Roosevelts genom sin Glass-Steagall-lag från den 16 juni 1933 upp finanserna i tre delar - affärsbankerna, finansbolagen och försäkringssektorn.

Affärsbankerna som skall vara statligt ägda och finansieras med statliga pengar, har hand om privatpersoners lån och spar samt finansierar företag genom långfristiga krediter med låg ränta för produktiva investeringar.

Finansbolagen får inga lån från staten, utan får i fortsättningen leva på kasinoekonomi. Om ett finansbolag eller försäkringsbolag går i konkurs, så gör det privatpersoner och företag ingenting.

Stefan Johansson, Boden, Norrbottens-Kuriren 7 oktober 2011
Stefan Johansson, Universal Peace Ecology Labour Party, NSD, 11 oktober 2011


Så lägger vi krokben på bankerna

Vi måste göra revolution!

Det är först när man känner sin fiende som man kan göra någonting åt sin situation.

Professor Carroll Quigley skrev i sin bok "Tradgedy and Hope" (Tragedi och Förhoppning) 1966 om ett konspiratoriskt nätverk bestående av internationella bankirer som har som mål att upprätta de superrikas diktatur förklätt till arbetarnas demokratier. Quigley skriver:

"ingenting mindre än att skapa ett världssystem för finansiell kontroll i privata händer, som är i stånd att dominera det politiska systemet i varje land och näringslivet i hela världen".

Detta nätverk eftersträvar alltså kontroll över världsekonomin genom kontroll av alla regeringar i världen. För att uppnå detta mål utnyttjar konspiratörerna till och med, kallblodigt krig.

Vissa internationella bankirer, som lånat hundratals miljarder dollar till regeringar i hela världen, förfogar över ett ansenligt inflytande över dessa regeringars åtgärder.

Jag undrar vad Fredrik Reinfeldt har lämnat för garantier när han har lånat 100 miljarder kronor till Grekland. De pengarna är Grekland oförmögna att betala igen.

Socialdemokraterna är Moderaternas största motståndare om regeringsmakten 2014 och man kan undra om inte finansiererna av Socialdemokraterna har en hållhake på Socialdemokraternas politik? Varför skulle annars Håkan Juholt som var motståndare både mot Europakten och till Kärnkraften bli utbytt till Stefan Löfven som är positiv?

Genom att rösta fram ett tredje parti till regeringsmakten, istället för moderaterna och socialdemokraterna, kan vi lägga krokben på de internationella bankirerna.

Vi bör skapa opinion mot ett anfallskrig mot Iran och Syrien eftersom det kan urarta sig till det tredje världskriget om USA och Israel är på den ena sidan och Ryssland och Kina på den andra sidan.

Stefan Johansson, Universella Freds och Miljö Arbetar Partiet, Norrbottens-Kuriren 6 februari 2012

Hökmark tomhänt inför eurokrisen

Välfärden viktigare än finansiell spekulation

Reinfeldt KU-anmäls efter lögner om lån

Motion 2011/12:Fi234 Affärsbanker och investmentbanker

Finanspakten bäddar för ännu värre kriser

Vart försvann den grekiska skuldkrisen? Finland har lånat cirka en miljard åt Grekland i direkta lån - var finns pengarna?

Europeiska Arbetar Partiet - EAP sju stegs ekonomiska program

1. Återta Riksbanken - Svenska folket måste återta kontrollen över Riksbanken så att det svenska banksystemet inte huvudsakligen inriktas på att skapa finansbubblor, utan på att bygga en framtid. Det första som måste göras är att ta bort folkets obegränsade garanti till bankernas bubblor. Varken Riksbanken, Riksgälden eller statsbudgeten får I fortsättningen ha någon skyldighet att hålla igång bankernas kasinoverksamheter. Bankernas enorma verksamhet, med värdepapperstillgångar på 4,5 gånger BNP och ännu mer i den oreglerade derivat-handeln, kan med 10 procentiga förluster dra på svenska folket en halv BNP i ökade statsskulder precis som hände med det irländska folket.

2. Återinför Glass-Steagall - Därför måste statens obegränsade ansvar för storbankerna begränsas till bara de delar av bankverksamheten som är samhällsnödvändiga för att tjäna människor och realekonomi. Det traditionella sättet att hålla reda på detta, är att dela bankerna såsom USA gjorde 1933 med banklagen Glass-Steagall. Där utskiljdes insättarkonton, betalningar, lån till företag och handel till det som sedan kallades affärsbanker. Dessa affärsbanker förbjöds äga aktier eller handla med värdepapper. Sådant fick i stället skötas av investmentbanker (finansbolag), som fick stå för sina egna risker. Motsvarigheten till denna lag fanns också i Sverige och kan därför snabbt återinföras. På så sätt vi förhindra att bankernas skuldberg från deras spekulationsverksamheter nu övervältras på svenska folket.

3. Riksbankslån - Nästa steg är, att Riksbanken börjar ge ut lån till stora viktiga infrastrukturprojekt för att få igång Sverige. När Riksbanken hittills under krisen skapat pengar ur intet, var det för att för bankerna skulle hålla igång finansbubblorna. I stället för denna äventyrliga inflationsskapande kreditexpansion, skall Riksbanken skapa pengar ur intet till projekt, där man skapar reala tillgångar ur intet. Detta är inte inflationsdrivande eftersom denna kreditexpansion riktas till den reala ekonomin och skapar reala, fysiska värden i flera led. Det kommer då alltid att finnas en balans av reala tillgångar som motsvarar de pengar Riksbanken ger ut. Denna produktiva kreditexpansion skall fortsätta, så länge det finns arbetslösa och annan ledig kapacitet att sätta i fullt jobb med sådana projekt.

4. Investeringsbudget - Staten måste separera ut investeringarna i en särskild budget. Idag hålls alla utgifter i samma budget, som dessutom har ett överskottsmål för att staten skall spara. Detta gör att investeringarna hålls tillbaka, eftersom något annat måste skäras ned för att t.ex. en väg skall byggas, speciellt eftersom vägens hela kostnad belastar startårets budget, trots att vägen används många årtionden framåt. Syftet med det nuvarande realinvesteringshämmande systemet är, att bankernas finansbubblor dels skall ha ensamrätt på Riksbankens kreditexpansionen, dels skall pumpas upp med statens skuldbetalningar. Med en investeringsbudget kan Riksbanken ge staten lån till statliga infrastrukturprojekt. Balans behöver staten enbart ha för de årliga kostnaderna, som redovisas i en driftbudget. Precis som för företag fördelas kostnaderna för investeringarna över det färdiga projektets livslängd genom avskrivningar, som blir en del av statens årliga driftskostnader.

5. Håll igång utrikeshandeln - Riksbanken är också nyckeln för att trots krisen kunna finansiera internationella projekt och skapa tillgång till utländsk valuta. Regeringen skall i samarbete med Riksbanken skapa stora ramavtal med andra länder, som gör att kredit återskapas ömsesidigt mellan länderna. På så sätt kommer gemensam export och import finansieras och utländsk valuta finnas till hands. För att sådana långsiktiga lån till långsiktiga projekt inte skall slås sönder av valutasvängningar, måste ett internationellt system med fasta växelkurser avtalas, växelkurser som kan omförhandlas precis som i det gamla Bretton Woods-systemet. På så sätt avvecklas också valutaspekulationen, som är en orättvis beskattning av oss alla.

6. Projekten stabiliserar valutan - Riksbanken är nyckeln till att folket kan sättas i fullt arbete genom projekt. Samtidigt är projekten det som stabiliserar Riksbanken. Det idag uppblåsta finanssystemet kan nedvärderas genom att ruttna värdepapper åker i sophinken, när spekulanterna tillåts gå i konkurs. Samtidigt kommer de återstående värdepapperen fortfarande vara övervärderade eftersom den reala ekonomin, industri, jordbruk och transporter, är så nedkörd att hela Västvärldens befolkningar inte längre kan producera själva det som vi behöver för att överleva, inte ens på en låg standard. Därför behövs en mycket snabb utbyggnad av den reala produktionskapaciteten med högsta teknik och energitäthet. När vi inte längre kan leva på att den fattiga världen jobbar gratis på vår bubbelkredit, har vi kort sagt inte tid att samla flis och åka spårvagnar med 1800-talsteknik.

Med energität kärnkraft, snart i form av fusionskraft, och med snabba magnettåg, spårtaxi och annan effektiv teknik, kan produktiviteten höjas i hela samhällsekonomin så att större värden skapas överallt i produktionen. Alla infrastrukturprojekt måste användas som teknikmotorer för att både åstadkomma högsta produktivitet, och samtidigt skapa nya jobb för att exportera den nya tekniken. Rymdutforskning är en del av den nödvändiga infrastrukturen, men är samtidigt just en sådan teknikmotor som genom produktivitetslyft kan skapa nya realvärden och fylla ut de övervärden som det gamla finanssystemet lämnat efter sig.

7. Krossa penningdiktaturen - Med Riksbanken i folkets tjänst kan vi skydda människorna och den reala ekonomin, mitt i den oundvikliga bankkrasch som kommer att förinta finansvärden för hundratusentals miljarder dollar internationellt. Systemviktiga delar av bankverksamheten kan ändå fortsätta fungera. Kraschen skall i största möjliga grad isoleras till finanssystemets s.k. "värdepapper". I och med detta krossas också den makt dessa värdepapper fört med sig. Kontrollen över ekonomin överförs på så sätt från den enda procent av världens befolkning, som idag kontrollerar det globala finanssystemet, till folkmajoriteten genom dess valda representanter i Regering och Riksdag, som styr huvudinriktningen på kreditgivningen och ekonomin med hjälp av Riksbanken.

Jesus - Socialist


Energi:

Ny energiteknik bättre än solenergi

Svar till Lars Andren, NSD Debatt 29 Augusti.

Lars Andren, Svante Axelsson och Anders Lago motsätter sig regeringens "successiva utfasning av stödet för solvärme".

Orsaken måste vara regeringens intresse för alternativ energi.

Andrea Rossi kommer att visa sin fusionsreaktor E-Cat i USA i oktober. Den leverar 1MW värmeenergi till kostnad av 3 öre/kwh. Att omvandla 1MW värme till 400kW elektricitet kostar 9 öre/kwh. Det finns planer att värma villor med en 5-30kW reaktor.

Eric Lerner uppfinnaren av Focus Fusion kommer nu i vinter att uföra icke neutronisk Fusion. Fusionen mellan Väte och Bor blir Heliumjoner och röntgenstrålning utan radioaktivitet! Om försöken faller väl ut så blir det möjligt att bygga en fusionsanläggning stor som en bensinstation. Till en kostnad av 3 miljoner får man uteffekten 5MW och 7 öre/kwh kostar elektriciteten.

Thorium Plasma Batterier gjorde sin experimentella debut 2004. Med en livslängd på 3 år så kan ett Thorium batteri i storleksordningen av en skokartong producera tillräckligt med energi för att försörja en villa. Thorium Plasma Batterier kan försörja allt från bärbara datorer till bilar och lyxkryssare.

I år har jag underrättade samtliga partiledare om vad som är på gång i den alternativa energisektorn. Det finns 7 energiuppfinningar som är i förproduktionsstadiet och mer än 28 energiuppfinningar i försök och utvecklingstadiet. Alla finns listade på min hemsida:

"Hermes Fri Energi Länkar"

Problemen med Sol och Vind energi är tillgängligheten. Det är inte alltid som solen lyser och vinden blåser. Biobränslen är för dyra och måste utvinnas någonstans. Även för kärnkraften är kostnaderna för dyra. Medans de ovan nämda energiuppfinningar ständigt producerar elektricitet till en löjligt låg kosnad.

Stefan Johansson, uppfinnare, ide-akuten, boden, NSD 31 augusti, 2011

Miljö:

Skövlad regnskog ger ökade utsläpp

Sverige skall söka Internationell stöd i FN för ett stopp av skövlingen av regnskogarna. Låt oss genomföra en återplantering av träd i regnskogarna och där det finns risk för jordskred på grund av riklig nederbörd. Låt oss ha Israel som föredömme och plantera träd där det inte växer någon skog naturligt.

Jordbruk:

Sverige skall söka Internationell stöd i FN för att stifta lagar att all mat i första hand skall vara närproducerad och i andra hand inte får säljas till andra länder genom prisdumpning. Alla jordbruk skall vara statligt ägda och all åkermark skall användas till att producera mat, eftersom vädret globalt ger torka på en del ställen och översvämmningar på andra ställen.

Visst går världshungern att utrota:

På söndag är det Världshungerdagen. Den inträffar i skuggan av en av de värsta hungerkatastroferna på många år -13 miljoner människor är drabbade av akut hungersnöd på Afrikas horn. Vi kan låta oss nedslås av att det sker igen och igen. Men vår samarbetspartner i Etiopien uppmanar oss att istället se och lära av det som har lett fram till dagens katastrof.

Förutom krig, politiska konflikter, torka och klimatförändrrngar är de senaste årens kraftiga prissvängningar på livsmedel en annan viktig orsak till hungerkatastrofen på Afrikas horn. Priset på majs har stigit kraftigt i regionen, samtidigt som priset på boskap har kollapsat. Det har gjort nomadiserande boskapsskötare - som lever på att sälja boskap och köpa spannmål extremt utsatta.

Samtidigt pågår dag efter dag en tyst katastrof runtom i världen. Nära en miljard människor lever i så djup fattigdom att de inte kan äta sig mätta.
Det vi behöver göra för att minska antalet hungrande i världen kan sammanfattas i fyra punkter:

1. Utveckla det småskaliga jordbruket. De flesta som har för lite mat lever på landsbygden och är på ett eller annat sätt beroende av jordbruket. Med bättre och ökat stöd till småskaliga odlare - i synnerhet kvinnor - kan jordbruket utvecklas och människors försörjning stärkas på ett ekologiskt uthålligt sätt.

2. De senaste årens snabba prissvängningar och prisökningar har satt hungerproblematikens kärna i fokus. Svaret på stigande matpriser behöver inte vara att reglera priserna - högre priser är en förutsättning för att stärka odlarnas försörjning. Människor är hungriga därför att de är fattiga och inte har råd att köpa tillräckligt med mat. Kontantstöd till utsatta befolkningsgrupper utgör ett mycket effektivt sätt att minska hunger. Erfarenheter från stödsystem med familjebidrag, folkpension och rätt till beredskapsarbete visar att mottagarna använder pengarna för barnens bästa och att undernäringen minskar särskilt bland barn.

3. EU minskar inte hungern i världen genom att producera mer mat och sälja den till fattiga länder, utan genom att ge fattiga länder utrymme att utveckla sitt jordbruk. Konkurrens från billig mat från EU har länge varit ett av problemen för jordbrukare i utveckingsländer. I det förslag till jordbruksreform som EU-kommissionen presenterat i dagarna finns inga tecken på att EU - på allvar - tar sitt ansvar för att inte skada odlare i fattiga länder. Sverige måste i de kommande förhandlingarna driva på för att införa mekanismer som synliggör och förebygger negativ påverkan i utvecklingsländer.

4. Hejda klimatförändringen. Fattiga människor har bidragit minst till klimatförändringarna men drabbas hårdast när regnen blir alltmer opålitliga och förutsättningarna för odling försämras i många områden. Sverige och andra industriländer har ett tungt ansvar för att minska sina utsläpp. Framför allt krävs politiska beslut men också förändringar i vår vardag som gör att vårt ekologiska fotavtryck minskar. Vi kan köpa "fairtrade-produkter", äta ekologiskt och mer vegetariskt och sträva efter att åka mer cykel och tåg istället för bil och flyg.

Svenska Kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och samarbetsorganisationer runtom i världen på många sätt för att minska hungern - genom humanitärt bistånd, långsiktigt utvecklingssamarbete, och genom att påverka de beslut som fattas av politiker och andra beslutsfattare. Vi låter oss inte nedslås, vår tro manar oss till handling och stärker vårt hopp om att förändring är möjlig. Vi vill inför Världshungerdagen påminna om att hungern kan utrotas - om den politiska viljan finns!

Erik Lysén internationell chef för Svenska kyrkan. Debatt, Norrbottens-Kuriren 15 oktober 2011

Kunskapsinhämtning ska belönas:

Det talas mycket om stress i skolan, både när det gäller lärare och elever. Orsaken verkar vara den mängd information som passerar hjärnan hos både lärare och elever.

Jag anser att eleverna i framtidens skola bara ska behöva göra ett kunskapsprov och en presentation per ämne och termin. Varje ämne ska alltså bestå av tre betyg. Ett för vardera kunskap, presentation och kunskapsinhämtning.

Det är viktigare att betygsätta kunskapsinhämtning än själva kunskapen eftersom eleverna i ett framtida städjobb knappast behöver kunna Sveriges historia, men däremot inhämta kunskap allt eftersom jobbet ställer krav på nya kunskaper.

Stefan Johansson, Universella Freds och Miljö Arbetar Partiet, Norrbottens-Kuriren 18 februari 2012

Det kan vi väl också rösta om...:

Det är val till Europaparlamentet och till den svenska riksdagen 2014. Varför inte då ta chansen att samtidigt folkomrösta om Sverige i fortsättningen skall vara med i EU?

Vi kan också passa på att rösta om Sverige skall gå med i EMU och införa Euron.

I samma veva kan vi också yta ställning till om Sverige skall gå med i NATO? och om vi ska bidra till en europiesk arme samt om Sverige skall bygga Nya Kärnkraftverk eller satsa på förnybar energi!

Stefan Johansson, Universella Freds och Miljö Arbetar Partiet, Norrbottens-Kuriren 20 februari 2012

Nationernas Europa istället för EU

Nu när europeiska politiker och internationella bankirer vill bilda Europas Förenta Stater. Visar Europas befolkning sitt missnöje över centralstyrningen genom att rösta fram nationalist partier i valet till Europa Parlamentet. Istället för att försöka ändra Europeiska Unionen innefrån, så är det bästa sättet att överge Europeiska Unionen och istället bilda Nationernas Europa.

Varje land skall minska de internationella bankirerna inflytande genom att dela upp bankerna i affärsbankerna, finansbolagen och försäkringssektorn. Affärsbankerna skall ha hand privatpersoner och företags spar och lån. Medans de andra får leva på kasinoekonomi och försäkringar. Om finansbolagen och försäkringssektorn går i konkurs, så gör det Affärsbankerna ingenting.

EMU-EURON är Europas största misstag, eftersom ländernas ekonomier är så olika. Det bästa är om varje land har sin egen valuta som trycks av en centralbank underställd politisk styrning. Om ett land skuldsätter sig, så har de tre alternativ: 1. Spara (Vilket minskar skatteintäckterna) 2. Låna (Vilket ökar skulderna ännu mer) 3. Trycka upp mer pengar (Vilket ökar inflationen). Det är märkligt att USA och Japan har låg inflation, trots att de använder sedelpressarna för att betala av skulderna.

Istället för centralstyrning av Europas politik, förordar jag rådgivande instanser i Nationernas Europa. Varje instans är rådgivande i ett ämne och där varje land har en person som röstar. Majoritetsbesluten skickas vidare till varje land, där politikerna röstar ja eller nej till varje Majoritetsbeslut. När instansen har enhälligt beslut så införs beslutet i varje land oavsett vad politikerna tycker i varje land.

Ett exempel: Förslag att ersätta kärnkraft och kolkraft med solceller och vindkraftverk, vilket betyder arbetstillfällen.

Energi instansen: Bifall, efter diskussion.

Jobb instansen: Bifall, efter diskussion.

Sveriges riksdag: Ja, till att bygga vindkraftverk i vindrika områden, efter kort diskussion.

Tysklands riskdag: Ja, till att bygga solceller i Sahara, efter kort diskussion.

Stefan Johansson, Universella Freds och Miljö Arbetar Partiet - 30 maj 2014

Tid som pengar:

Flygande skiva


Vi åker tillbaka till dalen och parkerar skivan på ett litet torg. Här är det liv och rörelse, men ingen av dom andra tycks lägga märke till mej. Runt hela torget finns det små affärer och vi går in i en så att jag får se hur den ser ut. Det är bara en person inne, och för varje sak hon tar i en hylla så sticker hon in ett kort i en springa. När hon är färdig, går hon. Hur fungerar det här nu då? Min nya bekantskap tar upp ett kort och visar mej. Hon tar en sak på en hylla utan att stoppa i kortet och går mot utgången, men den är och förblir stängd. Inte förrän hon stoppat i kortet öppnas dörren. Ett mycket sinnrikt system!

När en person handlat färdigt i olika butiker så kan hon gå till en bank på samma torg. Hon lämnar då fram sitt kort som en tjänsteman tar emot och stoppar in i en liten apparat och trycker på några knappar. Ut kommer då kortet och en liten lapp. Men det syns aldrig några pengar. "Vi använder inga pengar, vi handlar med tid." - "Tid?" säger jag. "Ja, låt oss säga att du vill gå ut och handla det du behöver och vill ha. Du får så kallade kontoutdrag, men på det står inga summor pengar utan hur länge du måste arbeta på fälten eller i industrierna. Varje sådan här liten stad är ett kollektiv för sej där det produceras all mat och annat som man behöver. Du behöver inte arbeta för staden mer än en, ibland två dagar i veckan för att klara dej. Men en del industrier äger alla städerna tillsammans, och där måste du arbeta tre dagar i månaden. Om jag vill åka och studera jorden, då måste jag arbeta c:a tre veckor i de gemensamma industrierna för att få ihop till så mycket energi som det behövs för en resa Jorden tur och retur."

Kärnvapennedrustning istället för kärnvapenkrig:

"Du skall få se prov på självförstörelse. Det fanns folk på en nästan likadan planet som er som började tillverka kärnvapen för att strida inbördes. Det började som på jorden med ett krig mellan olika grupper av individer och slutade med att nästan allt liv utplånades. Vad som finns där idag är endast växtlighet och några stationer som vi har byggt för att försöka bygga upp en ny civilisation. Det är detta vi skall visa er så ni kan förstå vad det är ni håller på att göra med er själva och er planet. Andra har redan sett det, och nu är det din tur. Vi har studerat er sen flera tusen år tillbaka och samma mönster bildas hos er som det gjorde hos deleferna.

"Den ni kallar Gud var en delef som satte sin son för att tala om för er att ni är inne på fel väg. Men han var inte den ende av deleferna som placerades ut på jorden. De fanns på många andra ställen men blev inte lika uppmärksammade som Jesus på grund av att han utförde en del förbjudna saker som att bota sjuka. Det var inte så konstigt, för hans far var läkare på sin hemplanet. När detta hände så var den planeten redan då långt före er på alla områden. Inkafolkets förfader var en delef, i Indien och i Sydeuropa fanns också flera delefer. Dom undervisade inte bara i rättfärdighet utan också i en byggnadsteknik som ni idag har glömt bort.

Jenny


Vi lämnar torget för att åka hem till henne och få en bit mat, det börjar bli dags för mej att återvända hem. Hemma hos henne står där en riktig festmåltid framdukad. Medan vi äter får jag berätta en del om hur vi lever hos oss, men jag förstår ju att dom redan vet det mesta. En sak kan hon emellertid inte förstå, och det är att vi inte kan hålla sams utan måste hålla på och kriga med varandra. "Fick ni inte en varning, när den första atombomben fälldes? Om ni inte gör uppror mot detta nu, så kommer ni och era barn och barnbarn få uppleva hemska saker, för att slutligen upphöra att existera. Er planet blir en spökplanet, och sådana finns det redan för många av. Försök att få människorna att förstå vart de är på väg! Du har ju sett vad som hänt deleferna, och andra har också sett det. Men det är svårt för ett fåtal människor att påverka de styrande så att de tar sitt förnuft till fånga." "Vi har också styrande, som motsvarar vad ni kallar Förenta nationerna. Fast det styrande organet ligger inte här utan på en av de andra 18 planeterna, och vi får inte ingripa. Vi har försökt att få kontakt med er vid ett flertal tillfällen, men ni är hela tiden avvisande. Om ni har fått syn på oss, så har ni endast sagt att vi inte existerar. Eller också har ni helt enkelt försökt att oskadliggöra oss. Men det lyckas ni inte med, för om vi ville så skulle: vi kunna spränga hela er planet i bitar på några sekunder. Trots att vi är emot allt vad våld heter, så har vi vapen, för långt tillbaka användes vapen för krig även hos oss innan vi tog vårt förnuft till fånga. Numera använder vi våra vapen endast för fredlig tävlan och t ex för att förinta sådant som ni kallar sopor ute i rymden."

"Men vi har sagt, att den dagen som ni slutar med kärnvapen och liknande, då skall vi visa oss för era styrande utan att bli avvisade. Det har tom gått så långt att några av oss har blivit tillfångatagna av era militärer och inspärrade, för att sedan tystas ner och glömmas bort. Men vi har hämtat hem dom, och många myndigheter vet redan om att vi existerar. Men dom vill inte offentliggöra det, enligt vad dom säger skulle det bli kaos, om allmänheten fick reda på det. Men den verkliga orsaken är att dom är rädda att vi skall ta över och att dom inte längre skall få härska över er. Dom tror sig dessutom vara skapta för att härska över hela universum, eftersom inget skulle vara så högtstående som människan. Men de vet inte hur fel dom har, för ni är inte alls särskilt högtstående jämfört med raser på andra planeter."

Ante Jonsson


"Jag skall i stället varna och skydda er mot hotande faror som ni kan tänkas bli utsatta för. Vad ni än har för planer så flytta inte från ert hemland, det och några andra nationer är de enda som klarar sej någorlunda från det krig som kommer att bryta ut om ni envisas med att rusta upp i den takt ni gör. Ni blir inte direkt inblandade i det, men ni får känningar av det, med ransoneringar av olika slag, och även energimässigt blir ni drabbade. Ni kommer att tvingas ta emot stora flyktingströmmar av svältande människor som oförskyllt har drabbats på grund av att somliga inte vill inse att ingendera av två stora nationer kommer att vinna något på att sätta igång ett förintelsekrig."

Jag frågar henne om de inte skulle kunna göra något för att förhindra att så sker? "Med ert kunnande och er teknik skulle det väl inte vara så svårt att sätta stopp för det, och det finns annat också som ni skulle kunna hjälpa oss med. Ni skulle kunna varna oss för katastrofer av olika slag och hjälpa oss att göra något åt den hungersnöd som råder i stora delar av världen, för att inte tala om all miljöförstöring av vår natur och vårt vatten!"-"På det kan jag enklast svara, att ni måste lära er att ta ansvar själva. Skulle vi gripa in och klara er ur era svårigheter, då vet ni att det spelar ingen roll vad ni gör, för vi står bakom och hjälper er om det går snett. Titta på ett socialfall, han behöver inte göra något, bara gå och hämta hjälp på socialbyrån, när han inte klarar av att betala sin hyra eller sin mat. Var skulle det sluta om människorna inte försökte lösa sina problem själva?"

"Alla dessa miljarder som er krigsmakt kostar, varför tar ni inte dom och använder dom till att odla upp stora ökenområden och bygga bevattningsanläggningar och större och bättre reningsanläggningar till era industrier? Då svarar ni väl med att det i så fall skulle bli stor arbetslöshet. Men det skulle det inte alls bli, det skulle i stället ge arbetstillfällen i flera generationer framåt. Ni skulle få se att även er brottslighet skulle minska mer och mer för att till slut försvinna helt, och även missbruket av sprit och narkotika skulle till slut försvinna. Visst skulle det ta en generation eller två, men skulle det inte vara något att sträva efter? Ni vill väl ändå att era barn och barnbarn, skall få känna en mening och trygghet i livet, utan att behöva gå och oroa sig för framtiden!"

"Nu kan jag väl avslöja att vi en gång hade samma problem som ni. Vi var också en krigande civilisation, men folket förstod så småningom att det inte stod rätt till. De tog då saken i egna händer, organiserade sej och övertog makten själva. Dom förstörde alla vapnen och fabrikerna där de hade tillverkats. Det tog många år att ställa allt till rätta, men dom fick efter hand de styrande med sej och fick dom att inse att dom var inne på fel väg. Som du vet gick det inte lika bra för deleferna, mer än halva deras planet blev obeboelig och resten inte mycket bättre. Dom som inte kom undan till närliggande ställen fick svälta i många år, dom levde i grottor och livnärde sej på det som dom kunde odla och fångade en del vilda djur, ja, dom levde som urtidsfolk."

Efter samtalet om raketerna var hon sej inte riktigt lik längre, hon var inte den glada och pigga Jenny som jag haft att göra med tidgare. Jag har aldrig sett henne så allvarlig och ledsen som hon var nu. "Du skall inte lita för mycket på vissa nationers löften och fina tal om nedrustning, jag kan tala om för dej att det har aldrig rustats sa mycket på er jord som nu". säger hon. "Det som dom håller på med nu, det är förberedelser för ett krig som kommer att utplåna er alla. Du måste tro mej Ante, sextio procent talar för att det blir så (1988), och det ökar med någon procent varje år som ingenting radikalt görs."

Utomjording


Öppen kontakt med utomjordingarna:

"Vi har bestämt att det skall ske en natt när vi förutser att hela eller större delen av befolkningen vistas utomhus, då skall dom få se ett fyrverkeri som dom aldrig skådat. Men det varar endast fem minuter, sen är vi försvunna. Det ni får se är ett färgspel som kommer att synas i fyra minuter, därefter kommer våra skepp att bada i ljus i en minut, så det blir inte många som kommer att missa oss på de platser som vi valt ut att visa oss på. Det blir både dessa rymdskepp och flygande tefat som ni kallar dom och även en del andra modeller, men i huvudsak dessa moderna skepp. Tefaten börjar bli lite föråldrade, dom har varit med i flera hundra år, men dom duger ännu en tid."

Öppen kontakt med utomjordingarna efter år 2020.

UFO och ET forskning

Jag förelår att svenska regeringen, satsar en miljon om året på en bas för två personer i ett känt ufo-stråk. De skall ha tillgång till Internet samt kikare och teleskop med fotograferingsmöjligheter, både i det synliga området och i det infrarödaområdet. Basen uppgift blir att etablera officiell kontakt med utomjordiska civilisationer och till det så skall de ha utrustning till att göra svenska identitetskort för utomjordingarna.

Uppfinnarföretag

Jag förelår att svenska regeringen, satsar 10 miljoner om året på i ett uppfinnarföretag som skall resa världen runt för att satsa pengar i revolutionerande uppfinningar. Det är tänkt att uppfinnarföretaget skall gå med vinst så småningom. Exempel på uppfinningar är Andrea Rossis E-Cat och Dr. Gordon Dougal infra-red technology

Ide som lönar sig

Nu när arbetslösheten ökar och det är svårt att hitta meningsfull sysselsättning åt arbetslösa varför inte inrätta 1000 aktivitetscentra i Sveriges 1000 största städer och byar? Det skulle kosta 1 miljon styck och alltså gå lös på 1 miljard årligen.

Varje aktivitetscentra bordes indelas i fem olika rum - Mekanik, Trä, Elektronik och Internet, för att kolla upp om ideer redan finns. Samt Hemliga Rummet där ideer utvärderas för att se om det är någon ide att patent eller mönsterskydda iden.

I varje aktivitetscentra finns minst person som är kunnig när det gäller att hantera maskiner och tystnadsplikt - Energigymnasiet i Gällivare är en skola som man borde ta efter. Kanske Sveriges riksdagspolitiker kan ta upp iden till debatt?

Stefan Johansson, uppfinnare ide-akuten, Boden NSD 30 januari 2013

Energimedicin och billig medicin

Nu när de stora medicinbolagen skär ner på verksamheten och avskedar tusentals kemister och biologer, kan det vara dags att bilda ett statligt medicin bolag med en årlig budget på 10 miljoner. De pengarna skall användas för att utvärdera energimedicinska uppfinningar som Dr. Royal Raymond Rife - Plasmastråle och Universal Microskop, New Bedini RPX Sideband Generator, Georges Lakhovsky - Multivågs Oscilliator,

New The Healing Code Book, New Dr Alexander Loyd, Gordon Dougal - Infraröda Terapi och Robert O. Becker - Blodreningsapparat. Sedan kan vanliga doktorer på försök skriva ut Kolloidalt Silver injektioner mot resistenta infektions sjukdomar. TetraSilver-TetraOxide (Ag4O4) mot AIDS, DCA Sodium Dichloroacetate, Salvestrols, Transfer Factors mot Cancer och MMS mot Malaria.

Gratis böneduk från Svein-Magne Pedersen

Förhandlingar istället för Krig:

Den Arabiska Våren skakar Afrika och Mellanöstern, men det bästa är att låta nationerna själva löser sina problem. Ett litet krig, kan lätt sprida sig om de kärnvapenbärande natiornerna väljer var sin sida i konflikten. Det bästa är om parterna inom de oroliga länderna, sätter sig ner vid borden och löser sina konflikter via förhandlingar. Där kan Sverige spela en avgörande roll som medlare i konflikterna.

Stefan Johansson, Norrbottens-Kuriren 18 oktober 2011

Israel och USA planerar att anfalla Iran för att försäkra sig om att Iran aldrig kommer att skaffa sig kärnvapen. Men har de tänkt tillräckligt långt?

Ett litet krig kan tyckas, men det kan bli större om Gaza, Libanon och Syrien som har biologiska och kemiska vapen väljer att attackera Israel så har vi en situation som liknar första världskriget.

Om också Ryssland väljer att försvara sina intressen i Syrien genom att gå in i kriget via sitt hangarfartyg. Kommer det bli första gången sedan Kuba krisen som supermakterna har sina kärnvapen riktade mot varandra. Då kan endast en militär intervention från rymden rädda oss...

Stefan Johansson, Universella Freds och Miljö Arbetar Partiet, Norrbottens-Kuriren 27 mars 2012

Försvar och säkerhet - Iran

Försvar och säkerhet - Syrien

Supermiljöbloggen

Peter Springare

Dick Sundevall

Katerina Janouch

Placera Pengar

Letter to the world leaders Uppdaterad 7 december 2020

Ismernas baksida

Budskapet från Rymden - Daniel W. Fry

Utvecklingens Kurva - Daniel W. Fry

Tillbaka till den Internationella Politiker Sidan

The People Don't Know Their True Power

Svenska Partiledare:

Per Bolund

Märta Stenevi

Grön Ungdom

Nooshi Dadgostar

Ung vänster

Stefan Löfven

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Jimmie Åkesson

Ungsvenskarna

Annie Lööf

Centerpartiets Ungdoms Förbund

New Fredrick Federley - Syndaren?

Ebba Busch

Krist Demokratiska Ungdoms Förbundet

Nyamko Sabuni

Liberala Ungdoms Förbundet

Ulf Kristersson

Moderata Ungdoms Förbundet

LaRoucherörelsen i Sverige

New Frimodig kyrka - Kyrkoval 2017

Motargument

Universal Peace and Environmental Labour Party

Wall Street demonstration på Sergels torg

Världsledare:

17 Global Goals

Vladimir Putin and Dmitry Medvedev

What Vladimir Putin wants with Russia and the World

New Russia Today

Sputnik

Donald Trump and Mike Pence

New Donald Trump Tweets

US Debt Clock

Xi Jinping

Li Yuanchao

Europeiska Arbetar Partiet - EAP

Europa Parlamentet

LaRoche

Occupy Wall Street Organisation