Mina andliga upptäckterAlizee

AlizeeJag har haft utomkroppsliga upplevelser och utav det, så drar jag slutsatsen att människan består av två delar. Kroppen som går åter till jord vid dödsögonblicket och den odödliga livsanden som reser till det tillståndet man gjort sig förtjänt av för att återfödas efter en tid. Vad jag nu har upptäckt är att så länge man lever, så verkar livsanden genomtränga kroppen och därför kan inte kroppen ses som materiell utan en levande andlig kropp. Detta kallas för Kristusmedvetandet som betyder den smorde och syftar på smörjningen av kungen med olja.

Vad jag också upptäckt är att människans kropp är skapad för att hon skall driva på den tekniska utvecklingen med sina händer. Det verkar finnas en plan med mänskligheten som går ut på att människan hela tiden flyttar fram gränserna för vad hon kan göra inom alla områden. Det kallas för mänsklighetens framsteg.

Jag har funnit meningen med mitt liv och det är att upptäcka och beskriva andliga sanningar på min hemsida. Jag har grundat en ny religion kallad Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar eftersom jag fann att alla gamla religioner har sin tro baserad på religiösa skrifter som inte kan ändras vilket betyder att de är slavar under den heliga skriften och uttydare av den heliga skriften, vilket får till följd att de förutom att utföra goda gärningar, även utför onda gärningar när de följer skriften till punkt och pricka.

Jag namngav min religion Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar, därför att jag hade upptäckt att varje människa oavsett trosuppfattning innerst inne vill uppleva Kärlek, Glädje och vill leva ett liv där man har en förnuftig Tro och utför Goda Gärningar.

Jag har upptäckt att en människa mår bäst då hon är fri att uttrycka hela sitt känsloregister, precis som ett barn. George Adamskis utomjordingar uttryckte det väldigt bra:

Människan är en gudomlig ande som för tillfället bor i en kropp. Hennes livsuppgift är att känna sitt sanna jag som är lika med 'känslokroppen'. "Du måste försöka få människorna på jorden att förstå, att självkännedom är första steget i deras utveckling. Och de första frågorna är: Vem är jag? Längs vilka vägar kan jag utvecklas för att kunna återvända till den enhet jag en gång lämnat? Påpeka för dem att människan har intet att tillägga. Hon behöver endast uttrycka det hon redan är. Men hon måste lära sig förstå vad hon är och ge uttryck åt detta i sitt liv. Ty det är livet, tillämpningen som är viktig."

Min religion är enkel. Man skall acceptera livet som det är och uttrycka det som finns i hjärtat, oavsett om det är bra eller dåligt och det är genom att umgås med och hjälpa andra som människan utvecklas. Inte genom att vara för sig själv och utöva yoga eller be mycket för sina egna problem. Ett sätt att utvecklas andligen är att studera naturen, eftersom Guds ideer och tankar syns i skapelsen. Ett annat sätt att utvecklas andligen är att läsa ur världens alla religiösa skrifter, och behålla det goda och inte göra det onda.

Vad som också är viktigt är hur vi ser på livet och vad vi tror på enligt Jesus Kristus:

Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. (Lukas 11:34-36)

Ett friskt öga ser världen som den är, medans ett sjukt öga ser världen förvrängd. Men Jesus Kristus sa också att om ögat är friskt får också hela kroppen ljus. Vad är ljus? I Första Johannesbrevet 1:5 står det:

Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

Hur blir vi hans lärjungar så att vi får liv? Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." (Lukas 10:27-28) Varifrån kommer då kärleken till våran nästa? Kommer den utav att läsa religiös litteratur och följa religiösa dogmer? Nej, då är man en andligt död person. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er och mitt ibland er." (Lukas 17:20-21)

Vad är det som finns inuti människan? Och Herren Gud formade människan av jord (köttet) från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. (1 Mose 2:7) Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (Johannes 6:63) Jesus lära i Nya Testamentet går ut på att lyfta upp läran om livsandens egenskaper och få människor att tro och handla efter den, så att människorna får andligt liv.

New Ett djur ser den materiella världen precis som den är. Men en människa kan genom att önska se världen genom Guds ögon, påverka världen till att bli mer andlig i sitt uttryck. Därför anden påverkar materien och vi lever i en värld som uttrycker andligt liv genom materien. Vi behöver kontakta Guds sinne och uttrycka Guds verklighet som är perfektion.

Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig. (Matteus 5:48)

När man ser världen genom Guds ögon och handlar därefter är det första som händer att vi påverkar avläsningen av våra gener till att bromsa åldrandet. Sedan när vi ser världen genom Guds ögon som den andliga världen genom våra andliga ögon, där ingenting är omöjligt. Påverkas vår kropp till att uttrycka ungdomlighet, hälsa och ljus efterom vi ser andra levande varelser genom Guds ögon som evigt unga, är hälsan själv och uttrycker ljus. Detta kan bara ske genom att vi kontaktar Guds sinne och överlämnar våra liv i Guds händer, så att det inte längre är vårat ego som kommer till uttryck i vårat liv, utan Gud.

Jag och Fadern är ett (Johannes 10:30)

Jag är troende. Jag tror på skaparens sanning och inte på vad det skapade uttrycker.

Kontakten sker, inte genom att söka Mästarna eller deras influenser, men genom att söka planet av harmoniska tankar och andligt inflytande som genomsyrar all tid och rum och i vilka de arbetar.

Life and Teaching of the Masters of the Far East Volume 4 sidan 40 av Baird T. Spalding

Det är inte genom att komma i kontakt med himmelska mästare eller ande varelser som man kan uttrycka ens gudomliga ande. Utan genom att låta sinnet vara spegelblankt så att den himmelska världen återspeglas oförvrängt. Det sker genom att leva i tystnad så att sinnet inte störs genom musik eller oljud.

Om du känner att Gud är tyst, så måste du söka Gud i tystnaden och tänka på Guds ljusa och positiva egenskaper.

Och jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas....Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" (Lukas 11:9-13)

Naturligtvis kan du tänka Guds ideer och tankar när du är ensam och gör ingenting. Då kan Gud uppenbara sina bättre ideer och tankar om dig själv och då kan Gud berätta sanningen om dig själv och inte den "sanning" om dig själv som du själv eller andra människor påstår. Du måste släppa de sämre ideerna och tankarna och uttrycka de bättre ideerna och tankarna. Du är alltid den bästa tanken om dig själv.

"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Romar 12:2)

Allt det vi kan säga är att en människa frambringar det hon skådar, och om hon sepererar sig själv från Gud och sina medmänniskor, kan hon bli lägre än ett djur.

Life and Teaching of the Masters of the Far East Volym 1 sidan 76 av Baird T. Spalding

"Att det finns en allvis, intelligent ande, att denna intelligens är gudomlig och oändlig och genomsyrar allt, kan inte motsägas. Eftersom denna intelligens genomtränger allt och är oändlig och är källan till allt. Den är gudomlig, och dess gudomlighet framburen i tänkbara eller synliga former, det är faktumet eller sanningen om allting.

Du kan namnge denna allvetande, intelligent ande, Gud eller Gott eller vad du vill, eftersom man måste ha ett namn för allt. När man har utsett en sak, har man makt att föra den fram till existens. Om man namnger något genom sann vördnad, tillbedjan och lovprisningar, kan han och blir det som han nämner.

Således kan man se att man genom val kan bli Gud eller djur. Han blir det ideal som han presenterar för sig själv att följa. Med denna tankegång, är det enkelt att se att människan är den enfödde Gudens Son, eller enfödde djurets son. Således, genom val, kan man bli ond eller djävulen om hans ögon skådar det onda; eller han blir Gud; om hans ögon ser Gud....


Life and Teaching of the Masters of the Far East Volym 3 sidan 99-100 av Baird T. Spalding

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok