Tro på det Jesus trodde på

Jesus fiskar

Jesus fiskar människorNär Jesus föddes var världen i ett kompakt andligt mörker. Människorna följde religiösa traditioner och offrade till gudarna.

Jesus mission var att visa att det är anden som ger andligt liv och att människan behöver bli född på nytt för att se Guds rike så att hon kan leva det andliga livet.

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." (Johannes 3:1-8)

Jesus var född jude och han ville undervisa judarna om sanningen om den odödliga livsanden som finns beskriven i judiska skrifterna.

Och Herren Gud formade människan av jord (köttet) från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. (1 Mose 2:7)

Då stoftet vänder åter till jorden det kom från och anden vänder åter till Gud som gav den. (Predikaren 12:7)

Och Jesus ropade med hög röst: "Far, i dina händer överlämnar jag min ande." När han hade sagt detta, gav han upp andan. (Lukas 23:46)

Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (Johannes 6:63)

Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. (Johannes 4:23-24)

Alla människor består av en levande ande som är ihopkopplad med en kropp och anden är skillnaden mellan en död och en levande kropp. Kroppen behövs för att kunna uttrycka sig på jorden och för att kunna inhämta kunskap från de sju sinnena.

George Adamski fick av sina rymdvänner veta att:

Människan är en gudomlig ande som för tillfället bor i en kropp. Hennes livsuppgift är att känna sitt sanna jag som är lika med 'känslokroppen'. "Du måste försöka få människorna på jorden att förstå, att självkännedom är första steget i deras utveckling. Och de första frågorna är: Vem är jag? Längs vilka vägar kan jag utvecklas för att kunna återvända till den enhet jag en gång lämnat? Påpeka för dem att människan har intet att tillägga. Hon behöver endast uttrycka det hon redan är. Men hon måste lära sig förstå vad hon är och ge uttryck åt detta i sitt liv. Ty det är livet, tillämpningen som är viktig."

Jesus läste i skapelseberättelserna att Gud skapade universum och planeten Jorden genom sitt ord och sin ande. (1 Mose 1:1-25). Vidare skapade Gud människan till sin avbild, till man och kvinna skapad han dom så att de kunde föröka sig och lägga jorden under sig. (1 Mose 1:26-28).

Jesus förstod att eftersom alla människor ser mer eller mindre olika ut och beter sig olika, så kan det inte vara kroppen som människan har gemenskap med Gud, utan det måste vara livsanden (1 Mose 2:7) och att denna livsanden har förmågan att umgås med Guds samt att varje människa har chansen att bli ett med Gud genom att uttrycka Guds vilja.

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. (Johannes 14:10)

Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. (Matteus 6:10)

Jag och Fadern är ett. (Johannes 10:30)

Guds rike existerar i kontakten mellan Guds ande som finns överallt och människans livsande och det är därför Paulus sa:

För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. (Apostlagärningarna 17:28)

och Jesus sa:

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er och mitt ibland er." (Lukas 17:20-21).

"Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?" (1 Korinterbrevet 3:16)

Guds rike är inte en plats, utan ett sinnestillstånd. Det var därför Paulus sa:

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. (Galaterbrevet 5:22-26)

Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv. (2 Korintierbrevet 3:6)

Till en annan sade han: "Följ mig!" Mannen svarade: "Herre, låt mig först gå och begrava min far." Jesus sade till honom: "Låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike!" (Lukas 9:59-60)

Det betyder att en människa blir mer levande om hon har en innerlig relation med Guds ande och hon är inte andligt död som judarna som följer lagen, men där människans ande, saknar relationen med Guds ande. Men judarna som följer lagen har ändå chansen att umgås med Guds ande om de lever efter de två största buden:

Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." (Lukas 10:25-28)

Att älska Gud och sin nästa är alltså det viktigaste som en person kan göra och det leder till enhet med Gud i vardagslivet.

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. (1 Johannesbrevet 4:7-8)

Gud = Kärleken och Kärleken = Gud.

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. (1 Johannesbrevet 4:16)

Jesusism som jag bekänner mig till har den läran att Gud är treenig.

Fadern:

Jesus sade till henne: "Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud.". (Johannes 20:17)

Heliga Anden, även kallad Herrens ande och Guds ande:

Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och leddes av Anden ut i öknen, (Lukas 4:1)

Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. (Romarbrevet 8:14)

Sonen: som är Jesus och våran livsande som är det odödliga inom människan.

Hon svarade: "Ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen." (Johannes 11:27)

och jag ska vara er Far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige. (2 Korinterbrevet 6:18)

Livets mening är att göra allting med Kärlek,uttrycka Guds ideer, tänka Guds tankar, tala Guds ord och handla efter Guds vilja

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok