Kapitel 9

Världens ljus 1 - Jesus Kristus

av

Hermes Atar TrismegistusJesus Kristus var för 2000 år sedan, en i Galileen och Judeen kringvandrande predikant. Enligt kristen tradition blev Moder Maria havande genom Helig Ande.

Kan det verkligen vara möjligt? Hur många jungfrufödslar har världen sett? Ingen? Det är samma sak som med ormen i Paradiset. Hur många har hört en orm tala mänskligt språk? Ingen?

Är det inte lättare att tro att Moder Maria blev havande genom att den utomjordiske budbäraren Gabriel insemerade Moder Marias livmoder med den högstes (Utomjordingarnas ledare) spermia när hon låg och sov? (Lukas 1:32)?

Att Jesus fader var en utomjording står klart när man läser i (Matteus 2:9-10) "Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje." Alla som har läst astronomi vet att på grund av jordens rotation förflyttar sig stjärnor hela tiden och dessutom sprider stjärnor ljus åt alla möjliga håll och inte enbart över ett hus. Nej "stjärnan" måste ha varit den högstes ufo med en strålkastare, så att det inte var något problem för de vise männen att hitta Jesus.

Innan Jesus började predika blev han döpt av Johannes Döparen och då inträffade något märkligt: "När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: "Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje." (Lukas 3:21-22) Hur många kristna har sett den helige anden i fysisk gestalt? Hur är det möjligt eftersom den helige anden är en ande utan fysisk kropp. Är det inte troligare att "den helige ande i fysisk gestalt" är en spaningsskiva som sänkte sig ner över Jesus "som en duva"? Hur många har hört Guds röst från himlen? Ingen? Är det inte troligare att Jesus far talade genom en högtalare från ett ufo?

En gång tog Jesus med sig lärjungarna Petrus (tron), Jakob (goda gärningar) och Johannes (kärleken) upp på förklaringsberget. Där förvandlades han och samtalade med Moses (lagen) och Elia (profeterna) och Petrus sa att han ville bygga en hydda var åt de tre. "Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sade: "Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!" (Matteus 17:5) Åter igen, har någon hört ett moln som talat? Ingen? Är det inte troligare att det är ett ufo som gör molnet lysande? Och att rösten kommer från ufot genom en högtalare? När molnet var försvunnet, var det bara Jesus kvar och lärjungarna insåg att Jesus undervisning ersatte lagen och profeterna.

Jesus undervisade att en person som följde lagen och profeterna var en andligt död person Till en annan sade han: "Följ mig!" Mannen svarade: "Herre, låt mig först gå och begrava min far." Jesus sade till honom: "Låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike!" (Lukas 9:59-60) Jesus vill att vi ska bli hans lärjungar och få andligt liv samt förkunna Guds rike för våra medmänniskor.

Hur blir vi hans lärjungar så att vi får liv? Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." (Lukas 10:27-28) Varifrån kommer då kärleken till våran nästa? Kommer den utav att läsa religiös litteratur och följa religiösa dogmer? Nej, då är man en andligt död person. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er och mitt ibland er." (Lukas 17:20-21)

Vad är det som finns inuti människan? Och Herren Gud formade människan av jord (köttet) från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. (1 Mose 2:7) Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (Johannes 6:63) Jesus lära i Nya Testamentet går ut på att lyfta upp läran om livsandens egenskaper och få människor att tro och handla efter den, så att människorna får andligt liv.

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." (Johannes 3:1-8)

Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. (Johannes 4:23-24)

Det är genom att vilja leva ett andligt liv. Där man identifierar sig och bejakar sanningen om livsanden som man tillber Fadern i ande och sanning.

"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden." (Psaltaren 46:11) Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden! (Habackuk 2:20)

Varje människa består av tre delar: Livsanden som kommer från Gud. Köttet som kommer från Jorden och Själen som antingen kan uppleva det skapade - materien eller skaparen - Gud. För att uppleva Gud, när det inte finns några varelser i närheten som vi kan slösa villkorslös kärlek på, så räcker det att vara i stillhet och tystnad samt göra ingenting. Att lyssna till Gud - en viktig händelse.

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. (1 Johannes 4:7-8) Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. (1 Johannes 4:16) Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in." (Lukas 18:16-17)

NewGenom barnen får vi uppleva Guds oförfalskade kärlek och genom att umgås med Gud dagligen och lita på att han tar hand om oss, tar vi emot Guds rike som ett barn.

Hur skall man då leva det andliga livet? Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? (Lukas 9:23-25) "Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." (Matteus 11:29-30) Vi måste ge det högre livet som är det andliga livet en chans att leva. Det gör vi genom att istället för att samla på oss så många saker som möjligt, slösa bort villkorslös kärlek på andra levande varelser och hjälpa dom när de är i behov av hjälp samt njuta av livet i Guds värld. Hela Jesus liv gick ut på att hjälpa andra människor i behov av hjälp. Hans huvudsakliga uppgift var att hela människor med kroppslig sjukdom och befria människor med psykisk problem eftersom det var de största behoven.

Vi som är Jesus efterföljare som exempelvis Svein-Magne Pedersen har till uppgift att be för människor med kroppslig eller mental sjukdom i Jesus namn så att människor har chansen att bli friska. Man räknar med att 10% av alla sjuka i Sverige som får förbön blir friska. Det är viktigt att komma ihåg att det är aldrig våran egen kraft som helar människor, utan det är Guds kraft som vi förmedlar till den sjuke. Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. (Matteus 12:28) Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen...Dessa tecken skall följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar...De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska. (Markus 16:15-18)

NewIngenstans i evangelierna står det att Jesus samlade på sig saker, utan han var tillfredställd med att göra Guds vilja och hjälpa andra människor samt njuta av livet i Guds värld som vilken jude som helst. Jesus sade:"Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk." (Johannes 4:34) Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.... (1 Moseboken 1:31) och att man mår bra utav att hjälpa andra har modern forskning visat.

Vad kan Guds rike göra för mig och andra människor? Gud utvecklar mänskligheten genom att ge ideer och tankar till människor. Därför är det viktigt att leva i tystnad och tankemässig stillhet, så att vi på bästa sätt kan göra oss mottagliga för Guds ideer och tankar.

Vårt liv blir hur vi uppfattar möjligheterna i livet och handlar därefter. Därför sa Jesus: Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. (Lukas 11:34-36) Då rörde han vid deras ögon och sade: "Så som ni tror ska det ske för er." (Matteus 9:29) "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Romarbrevet 12:2)

Eftersom livet blir det vi tror på, så är det viktigt att tro på rätt saker. Vi behöver byta ut tron på en materialistisk värld mot tron på en andlig värld, där livsanden är odödlig, själen kan känna och förstå Gud och att kroppen är andlig, eftersom den levandegörs av livsanden. Med det resonemanget följer att eftersom kroppen, själen och livsanden är andliga så är vi teoretisk odödliga.

Vi är odödliga från Guds sida sett och vi behöver leva av varje ide och tanke som kommer från Gud och hoppas att vi ger så mycket av Gud till alla jordens varelser att vi kan förandliga våra kroppar så att vi kan ta med oss kroppen när vi reser till himlen.

Vidare sade han: "Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt blir syrat." (Lukas 13:20-21) Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. (Lukas 6:37-42)

Vår uppgift som Jesus efterföljare är inte att fördömma andra religioner, eftersom det finns både gott och ont inom varje religion, även inom kristendomen. Varje religiös person gör så gott han kan. Allt efter den personens syn på världen med dess möjligheter. Istället skall vi peka på Jesus som trons upphovsman och fullkomnare....(Hebreerbrevet 12:2)

Jesus föregick med dåligt exempel och dömde sina samtida Fariseerna, Saddukeerna, Skriftlärde & Rabbiner, Herodianer, Seloter, Essener. Jag tror att han gjorde det på grund av två orsaker: Ett, genom sina under och tecken ville han få varje människa att tänka efter och begrunda hans lära. Var den bättre än den lära de följde för närvarande? Två, han ville reta upp religiösa ledarna så mycket att de måste döda honom och på detta sätt kunde Jesus visa att en människa kunde övervinna inte bara kroppslig och psykisk sjukdom utan även döden.

Jesus lärde också ut reinkarnation Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också Människosonen lida genom dem." Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes Döparen. (Matteus 17:12-13).

Han lärde också enda livet teorin med domen och evig pina i helvetet eller evig salighet i himmelriket. Jag tror att Jesus ville hota med helvetet och locka med himlen, så att så många personer som möjligt skall omvända sig för att mänskligheten inte skall gå under i framtiden. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli räddad genom honom. (Johannes 3:17).

Jesus var sänt till jorden av hans utomjordiska far för att grunda en ny religion som i framtiden skulle ha möjligheten att rädda oss från mänsklighetens undergång och det är i den tidsperioden vi lever i nu. Mänskligheten kan bara gå under av fyra orsaker: 1) Totalt Kärnvapenkrig. 2) Världsvält på grund utav astroidnedslag som gör att atmosfären totalförmörkas med "evig vinter" som följd. 3) Världsvält på på grund utav att stora vulkaner får samtidiga utbrott och förmörkar himlen med "evig vinter" som följd. 4) En kombination av svält, pest och krig.

Släktingarna till Jesus utomjordiska far har långtgående planer med mänskligheten. De har förberett planeter som Jesus kallade rum I universum dit utvalda människor skall evakueras innan katastrofen är ett faktum. I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. (Johannes 14:2-3). Detta är känt som det nyatestamentliga uppryckandet Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. (Matteus 24:40-41) Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta... (Uppenbarelseboken 21:1)

Innan detta sker så har alla människor chansen att göra gott, att leva det gudomliga livet och utvecklas i gemenskap med Gud. Den levande Guden finns inte i de religiösa böckerna utan inom människan. Det är därför Jesus sa:Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern." (Johannes 10:38)

Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt." (Markus 10:27) ....säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud. (Johannes 20:17) Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? (1 Korintier 3:16)

Det finns två saker som alla kristna som längtar efter väckelse måste förstå: Ett, som efterföljare av Jesus Kristus måste man inse att hans lära inte enbart var en troslära utan även en gärningslära. Jesus både undervisade och botade sjuka så "kristna" som betyder "en liten Kristus" förväntas göra samma sak.

Det blir ingen väckelse så länge kristna sitter hemma och gläds åt att de nu är räddade till himmelriket, eftersom de med sin mun bekänner att Jesus är Herre och i sitt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda (Romar 10:9). Att vila i tron räddar inga människor, men det gör gärningar enligt Jesus undervisning:

Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. (Matteus 25:34-40)

Så ska ni be:
Vår Far i himlen,
låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden som i himlen.
Ge oss i dag vårt dagliga bröd.
Och förlåt oss våra skulder,
så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.
Och låt oss inte inleda oss in i frestelse,
utan rädda oss från det onda.

(Matteus 6:9-13)


Gud inom oss är vår far och alla människor är våra bröder och systrar. ....De som har gjort gott (hjälpt sin nästa) ska uppstå till (andligt) liv, och de som har gjort ont (inte hjälpt sin nästa) ska uppstå till dom (den andliga döden). (Johannes 5:29)

Det andra som kristna måste förstå innan det blir väckelse är att det i Nya Testamentet inte står: "och kristna skall dra in människor i kyrkan så att de har möjlighet att bli räddade." Nej, det står: Och han sade till dem: "GÅ UT i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. (Markus 16:15) och Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han säga nej till sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. (Lukas 9:23)

Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka (Lukas 9:2) Varje kristen måste ta tid och sköta om sig själv och sitt hem, men vad gör hon på fritiden? Är det inte då enligt Jesus som hon måste ta tid och leva för sin nästa? Vad kan vara bättre än att vara ute bland folk och be för sjuka samt förkunna Jesus lära? Man kan söka upp människor i deras hem och presentera sig som efterföljare till Jesus Kristus samt fråga om man får be för dom? Alternativt kan man be för folk på stan och låta tidningarna göra ett reportage, så att människor vet vilka de ska vända sig till med sina problem på stan. Sammanfattningsvis kan man säga: Nej, sök först Guds rike och hans rätt-färdighet, så ska ni få allt det andra också. (Matteus 6:33)

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok