Mina andliga upptäckter

Komal Jha

Komal JhaJag fick diagnosen Paranoid Schizofreni 2001 och går på tung medicinering sedan dess. Min vakna tid ägnar jag åt att lösa problem och skriva ner min slutsatser på min hemsida. Jag har gjort följande upptäckter inom religionens område:

1) En människa är som ett tomt kärl som man fyller genom känslor, ideer, tankar, ord och handlingar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. (Lukas 6:45) Andlig utveckling sker genom att känna medlidande med sin nästa som leder till att man vill hjälpa de som lider. Det kan ske genom att fylla den lidandets behov som han vara materiellt, kroppsligt, psykiskt eller känslomässigt. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. (Matteus 25:35-36)

Det är genom våra handlingar och inte genom våra ord som vårat liv, måste bedömas. Vi kan tala vackra ord, men om vi inte lever som vi lär. Vad är då vårat liv värt? Våra handlingar måste ha sitt ursprung i villkorslös kärlek till vår nästa. Då blir våra gärningar automatisk goda. Våran uppgift är att leva efter de två största buden: Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." (Lukas 10:27-28)

2) Jag har också upptäckt att för att kunna älska Gud, så att man blir mottaglig för Guds känslor, ideer, tankar, ord och handlingar är det viktigt att leva i tystnad och själslig stillhet, så att det inte finns något som stör mottagligheten från Gud. "Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden." (Psaltaren 46:11) Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden! (Habackuk 2:20) Gud finns inom oss i form av all godhet och det betyder att Gud inte vill att vi ska skada andra människor materiellt, kroppsligt, psykiskt eller känslomässigt. Gud finns inom varje människa som den gudomliga livsanden. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? (1 Korintier 3:16) Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er och mitt ibland er." (Lukas 17:20-21)

3) Vi behöver lära oss att tro på skaparen vars ord genomströmmar kosmos och används av alla varelser som gör gott, istället för att tro på skapelsen och våra händers skapelser. Barn föds inte onda, utan vill göra det goda och lita på sina föräldrar. Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in." (Lukas 18:16-17) Vuxna som inte är kärleksfulla kan lära barn att göra det som är ont. Livet är ett samspel mellan Gud inom oss som finns i form av det goda inom varje varelse och omgivningen i form av andra levande varelser. Det är det samspelet som driver mänsklighetens utveckling framåt och är tänkt att återspegla Guds värld.

4) För att skapa Guds verklighet på jorden, måste vi lära oss leva i kärlek till Gud och våra medmänniskor och kärleken till Gud går genom att vi umgås och lär känna Gud inom oss som är ande och sanning. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." (Johannes 3:1-8) Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. (Johannes 4:23-24)

5) Guds värld uppenbaras genom att vi förstår att världen vi lever i inte är en materiell värld, utan en andlig värld eftersom materien animeras av livsanden och materiens enda uppgift är att synliggöra anden i den fysiska världen. Det är livsanden som orsakar att varelser lever och det är genom andlig kraft som positiva händelser som helande och befrielse sker och negativa händelser som besatthet av onda andar sker. Vår uppgift är att tro på budskapet om andens makt över materien, eftersom den redan har makten att animera materiella kroppar. Makten att hela och befria andra levande varelser kommer från fadern inom alla människor.

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern." (Johannes 10:38) Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. (1 Johannes 4:7-8) Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. (1 Johannes 4:16) Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt." (Markus 10:27)

6) I det världsliga riket är det viktigaste att tjäna så mycket pengar som möjligt, för att kunna köpa så många saker som möjligt som ger status. Att ge bort pengar och saker anses otänkbart i det världsliga riket eftersom det betyder att man förlorar pengar och saker. Guds rike är motsatsen. Där blir man själsligt rik och tillfredställd genom att ge villkorslös kärlek och pengar till de som behöver det mest. Modern forskning har visat att vi mår bättre av att hjälpa andra människor med deras behov än att leva ett egoistiskt liv och samla på oss så mycket saker som möjligt.

Jesus Kristus undervisade om givandet som grunden för andligt liv: Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. (Lukas 6:37-42)

Vår uppgift som Jesus Kristus efterföljare är inte att fördömma andra religioner, eftersom det finns både gott och ont inom varje religion, även inom kristendomen. Varje religiös person gör så gott han kan. Allt efter den personens syn på världen med dess möjligheter. Istället skall vi peka på Jesus Kristus som trons upphovsman och fullkomnare....(Hebreerbrevet 12:2). Det andliga oegoistiska livet är som ett vattenhjul som måste ge bort vatten efter vattenhjulet för att få mer vatten före vattenhjulet. Utan givandet och mottagande, stannar vattenhjulet och kan inte producera kraft. Det betyder att våran andliga utveckling avstannar.

7) Vidare sade han: "Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt blir syrat." (Lukas 13:20-21) Skillnaden mellan det världsliga riket och Guds rike är att det världsliga riket utvinns av materien, medans Guds rike lever av skaparens ord som genomströmmar Kosmos. "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Romarbrevet 12:2) Jesus svarade: "Det främsta är detta: Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa." (Markus 12:29-31)

Det betyder att efterföljare till Jesus Kristus lära varje morgon skall älska att i tystnad och själslig stillhet, utan förutfattade meningar ta emot Guds uppfattning om sig själv, andra varelser och världen. Att ändra sina känslor och tankar från det vi ser med våra ögon till det som Gud känner och uppfattar är sanningen om mig själv, andra levande varelser och världen. För att att erhålla Guds känslor och syn kan det i tystnaden och själslig stillheten vara nödvändigt att önska att Gud uppenbarar sina känslor och sin syn på mig själv, andra varelser och världen och det kan vi också önska under dagen när vi möter andra varelser och lever på planeten jorden. Jesus sa att vi måste söka Guds sanning:

Och jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. (Lukas 11:9-10) Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" (Lukas 11:13) Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? (Matteus 7:11)

8) Ännu en liknelse gav han dem: "Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat." (Matteus 13:33) Redan nu inser ni säkert att inblandningen av tre mått mjöl i surdegen är samma sak som att blanda in Guds uppfattning och känslor om mig själv, andra levande varelser och världen. Istället för att se det skapade genom ormens ögon - nerifrån och upp och känna materia. Ser man sig själv, andra levande varelser och världen genom Guds ögon - uppifrån och ner samt känner andliga känslor. Istället för att leva i en värld av effekter som materien är, så lever man i en värld av orsaker som Gud är.

Det är genom att älska Gud med hela sin varelse och sin nästa som sig själv, som Guds orsaker blir synliga effekter på jorden. Jesus Kristus liv som helare och befriare var ett praktexempel på när Guds orsaker blev synliga effekter på jorden. Nej, sök först Guds rike och hans rätt-färdighet, så ska ni få allt det andra också. (Matteus 6:33) Orsaken till varför vi skall få allt det andra också är att Guds rike orsakar synliga effekter på materien som Jesus Kristus vin under (Johannes 2:9) och bättre upp, skapar materia som Jesus Kristus bröd och fisk under (Matteus 16:9-10).

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok