De goda nyheterna enligt Hermes



Majandra Delfino

Kapitel 1 - Början


1. I begynnelsen fanns det kosmiska medvetandet som var stilla i sinnet.

2. Det kosmiska medvetandet vid namn Gud, fick en önskan att skapa Kosmos.

3. Gud skapade den vackra planeten jorden och där placerade Gud sin avbild människan för att osjälvisk leva trogen sin källa Gud.

4. Gud förklarade för människan att Gud var som solen och människorna var som solstrålarna och så länge människan osjälvisk ville leva med Gud, kunde hon leva ett långt och bra liv.

5. Så länge människorna älskade Gud och sina medmänniskor och gjorde Guds vilja, så länge levde människorna ett gott liv som Guds medskapare och hade livets ljus.

6. Efter en tid så började människorna att se till det skapade istället till skaparen. Man bröt solstrålen från Gud och började leva ett självisk liv utan Gud och på grund av att det överflödande livet försvann när hon bröt kontakten med Gud, började hon konkurrera om skapade behov och kärleken till sin nästa människa försvann och människorna började leva ett hårt och svårt liv, utan sin källa Gud.

7. De skriftlärda började att ta emot tempelskatt, när människorna som glömt bort den sanna religionen kom till templet för att offra och tillbe påhittade avgudar. Detta såg en smart person och han började lova guld och gröna skogar åt befolkningen om han blev tillsatt som kung över befolkningen.

8. Det första kungen gjorde var att se till att han och de skriftlärde drog åt samma håll. Kungen skulle ta in skatt av befolkningen och ge en viss del av skatten till de skriftlärda om de skriftlärda uppfann en ny religion som gick ut på att kungen var insatt av Gud själv och de skriftlärda uttydare av den falska religionen.

9. Kungens skatt fick folket att leva i fattigdom och hans löften om guld och gröna skogar infriades inte. Då föreslog kungen som uppassades av sina undersåtar att folket skulle samla ihop en militär arme som skulle börja kriga mot andra närliggande länder för att plundra rikedom och de skriftlärde, tränade upp falska profeter som under rusdrycker och knark började ha visioner om att Gud själv insatt krigskungen för att Guds utvalda befolkning genom plundring och etniska utresningar inta löftesländerna.

Kapitel 2 - Folket missnöjda med kungen:


1. Vid denna tidpunkt sände Gud en av sina söner till den lidande mänskligheten - Hans namn var Hermes.

2. Hermes hade fått i uppdrag av Gud att avslöja Kungen, de falska profeterna och de skriftlärda.

3. Hermes började med att presentera den ursprungliga religionen: "Från början dyrkade människorna inte påhittade avgudar, utan hon dyrkade källan till ett långt och bra liv. Hon levde osjälvisk trogen sin källa som är Gud."

4. Hermes undervisade och sade:

Gud Fadern är som Solen som skiner över växtligheten, insekter, djur och människor, och uppenbarar på så sätt skönheten på Jorden.

5. Gud, Modern är biosfärenJorden som producerar de rätta förutsättningar för växtligheten, insekter, djur och människor.

6. Människan skall vårda biosfären, ty det är den hon lever av. Människan bör plantera träd och buskar som ger frukter där det är öknar samt avsaltningsanläggningar för havsvatten och saltproduktion driven av gröna energikällor.

7. All mark som kan producera grödor bör odlas upp så att mänskligheten trots översvämningar och torka har sin matproduktion säkrad. All överbliven mat bör samlas i stora matförråd, så att människorna inte står handfallen vid dåliga år.

8. Guds barn är som en lotusblomma som ingen synd fastnar på, utan den är det kärleksfulla och vackra livet.

9. Vägen till himmelriket på jorden är att vara kärleksfull mot sin nästa.

10. Ju mera kärleksfulla människor är desto mer lik himlen blir jorden.

11. Meningen med livet är att individuellt leva i himlen och bidra till mänsklighetens himmelrike på jorden.

12. När alla är Kärleksfulla mot varandra oavsett tro. Då lever vi i himlen på jorden.

13. Den som älskar sin nästa vill hjälpa till att fylla sin nästas behov.

14. Älska din nästa såsom en god mor eller god far älskar sina barn.

15. Den som inte älskar sina medmänniskor kan vara likgiltig för människors behov eller till och med begå onda handlingar.

16. Den bästa filosofin eller religionen är den där du är en dynamo för kärlek, glädje och frid och det kan bara ske genom att du är kärlek, glädje och frid.

17. Frågan är inte hur länge du kommer att leva, utan vad du gör med livet du lever...

18 Se upp med människor som älskar skriften mer än de älskar andra människor. De kan vara farliga.

19. Se upp med människor som älskar idelogin mer än de älskar andra människor. De kan vara farliga.

20. Se upp med människor som älskar makten mer än de älskar andra människor. De kan vara farliga.

21. Se upp med människor som älskar pengar mer än de älskar andra människor. De kan vara farliga.

22. Var kritisk då läser påstående från religioner, filosofier, ideologier och politik. Fråga dig själv... Vad kan vara sant och vad är lögn?

23. Med hela ditt sinne, skaffa dig förståelse

24. Varje människa borde göra vad hon tycker om att göra, så länge det inte skadar någon annan människa eller helheten som hon lever av.

Kapitel 3 - Folket missnöjda med de skriftlärda:


1. Hermes undervisade och sade:

2. Människan har uppfunnit många offer religioner, men endast den religion där man ger vatten åt den törstige, mat åt den hungrige, kläder och värme åt den som fryser, bostad åt de som saknar bostad, pengar åt de fattiga, sjukvård åt den sjuke, hjälp åt den som behöver, hjälp, besök hos dem som sitter i fängelse eller är sjuk, frihet åt den som har psykiska problem och hälsa åt den sjuke är den sanna religionen. Då älskar man sin nästa.

3. Människan har uppfunnit många avgudar att dyrka, men endast den som dyrkar källan till all godhet inom sig själv och ser godheten hos andra följer den sanna religionen.

4. Den som älskar Gud och sin nästa, har funnit hemligheten bakom den sanna religionen.

5. Människan har uppfunnit många skriftreligioner, men jag säger er, se upp så att ni inte tror på de skriftlärdas lögner om helvetet efter döden. Ty det enda helveten som finns är krig, stridigheter, slagsmål, fattigdom, uteliggande, psykiska sjukdomar, sjukdomar där man lider, avundsjuka, samt knark och alkoholism.

6. Se upp så att ni inte tror på de skriftlärdas lögner om himlen efter döden. Ty att lovsjunga och prisa en av Guds söner i all oändlighet, medans det finns människor på jorden eller på någon annan planet som lider, är ett fall egoism.

7. Se upp så att ni inte tror på de skriftlärdas lögner om Guds egenskaper som att han skull vara vred, oförlåtande på grund av någon synd mot Guds ande eller att han leder någon in i frestelse. En sådan Gud existerar inte förutom i de skriftlärdas sinnen.

8. Gud är överallt kraftfull, överallt närvarande och överallt medveten. Gud är kraft, substans och intelligens eller i andliga termer visdom, kärlek, sanning, glädje, frid, frihet, hälsa, liv, ande, ljus och all godhet.

Kapitel 4 - Folket missnöjda med profeterna:


1. Hermes undervisade och sade: Se upp med domedagsprofeterna som sätter ett slutdatum, när mänskligheten skall gå under, ty det vet bara Gud och inte någon människa.

2. Se upp med krigsprofeterna som profeterar att tredje världskriget skall börja ett visst datum. Ty när det tredje världskriget börjar vet bara de styrande diktaturerna. Det bästa sättet att undvika det tredje världskriget är att folket organiserar sig och kastar ut despoterna ur landet genom fria och rättvisa val.

3. Se upp för New Age andliga smörgåsbord. Där finns många självutnämda lärare som undervisar i självförverkligande och säljer böcker om sin metod. Det finns bara en väg till självförverkligande och det är att älska och tjäna Gud och sin nästa, därför att det är den enda sanna religionen.

4. Se upp med bankerna som istället för att låna ut pengar till behövande, spekulerar bort dem på finansmarknaden och sedan kommer krypande till regeringen och ber om mer pengar. Annars går banken i konkurs. Det är varje lands skyldighet att dela upp bankerna enligt Glass-Steagall från 16 Juni 1933 i tre delar - affärsbanker, investmentbanker och försäkringsbolag.

Europeiska Arbetar Partiet - EAP sju stegs ekonomiska program

1. Återta Riksbanken - Svenska folket måste återta kontrollen över Riksbanken så att det svenska banksystemet inte huvudsakligen inriktas på att skapa finansbubblor, utan på att bygga en framtid. Det första som måste göras är att ta bort folkets obegränsade garanti till bankernas bubblor. Varken Riksbanken, Riksgälden eller statsbudgeten får I fortsättningen ha någon skyldighet att hålla igång bankernas kasinoverksamheter. Bankernas enorma verksamhet, med värdepapperstillgångar på 4,5 gånger BNP och ännu mer i den oreglerade derivat-handeln, kan med 10 procentiga förluster dra på svenska folket en halv BNP i ökade statsskulder precis som hände med det irländska folket.

2. Återinför Glass-Steagall - Därför måste statens obegränsade ansvar för storbankerna begränsas till bara de delar av bankverksamheten som är samhällsnödvändiga för att tjäna människor och realekonomi. Det traditionella sättet att hålla reda på detta, är att dela bankerna såsom USA gjorde 1933 med banklagen Glass-Steagall. Där utskiljdes insättarkonton, betalningar, lån till företag och handel till det som sedan kallades affärsbanker. Dessa affärsbanker förbjöds äga aktier eller handla med värdepapper. Sådant fick i stället skötas av investmentbanker (finansbolag), som fick stå för sina egna risker. Motsvarigheten till denna lag fanns också i Sverige och kan därför snabbt återinföras. På så sätt vi förhindra att bankernas skuldberg från deras spekulationsverksamheter nu övervältras på svenska folket.

3. Riksbankslån - Nästa steg är, att Riksbanken börjar ge ut lån till stora viktiga infrastrukturprojekt för att få igång Sverige. När Riksbanken hittills under krisen skapat pengar ur intet, var det för att för bankerna skulle hålla igång finansbubblorna. I stället för denna äventyrliga inflationsskapande kreditexpansion, skall Riksbanken skapa pengar ur intet till projekt, där man skapar reala tillgångar ur intet. Detta är inte inflationsdrivande eftersom denna kreditexpansion riktas till den reala ekonomin och skapar reala, fysiska värden i flera led. Det kommer då alltid att finnas en balans av reala tillgångar som motsvarar de pengar Riksbanken ger ut. Denna produktiva kreditexpansion skall fortsätta, så länge det finns arbetslösa och annan ledig kapacitet att sätta i fullt jobb med sådana projekt.

4. Investeringsbudget - Staten måste separera ut investeringarna i en särskild budget. Idag hålls alla utgifter i samma budget, som dessutom har ett överskottsmål för att staten skall spara. Detta gör att investeringarna hålls tillbaka, eftersom något annat måste skäras ned för att t.ex. en väg skall byggas, speciellt eftersom vägens hela kostnad belastar startårets budget, trots att vägen används många årtionden framåt. Syftet med det nuvarande realinvesteringshämmande systemet är, att bankernas finansbubblor dels skall ha ensamrätt på Riksbankens kreditexpansionen, dels skall pumpas upp med statens skuldbetalningar. Med en investeringsbudget kan Riksbanken ge staten lån till statliga infrastrukturprojekt. Balans behöver staten enbart ha för de årliga kostnaderna, som redovisas i en driftbudget. Precis som för företag fördelas kostnaderna för investeringarna över det färdiga projektets livslängd genom avskrivningar, som blir en del av statens årliga driftskostnader.

5. Håll igång utrikeshandeln - Riksbanken är också nyckeln för att trots krisen kunna finansiera internationella projekt och skapa tillgång till utländsk valuta. Regeringen skall i samarbete med Riksbanken skapa stora ramavtal med andra länder, som gör att kredit återskapas ömsesidigt mellan länderna. På så sätt kommer gemensam export och import finansieras och utländsk valuta finnas till hands. För att sådana långsiktiga lån till långsiktiga projekt inte skall slås sönder av valutasvängningar, måste ett internationellt system med fasta växelkurser avtalas, växelkurser som kan omförhandlas precis som i det gamla Bretton Woods-systemet. På så sätt avvecklas också valutaspekulationen, som är en orättvis beskattning av oss alla.

6. Projekten stabiliserar valutan - Riksbanken är nyckeln till att folket kan sättas i fullt arbete genom projekt. Samtidigt är projekten det som stabiliserar Riksbanken. Det idag uppblåsta finanssystemet kan nedvärderas genom att ruttna värdepapper åker i sophinken, när spekulanterna tillåts gå i konkurs. Samtidigt kommer de återstående värdepapperen fortfarande vara övervärderade eftersom den reala ekonomin, industri, jordbruk och transporter, är så nedkörd att hela Västvärldens befolkningar inte längre kan producera själva det som vi behöver för att överleva, inte ens på en låg standard. Därför behövs en mycket snabb utbyggnad av den reala produktionskapaciteten med högsta teknik och energitäthet. När vi inte längre kan leva på att den fattiga världen jobbar gratis på vår bubbelkredit, har vi kort sagt inte tid att samla flis och åka spårvagnar med 1800-talsteknik.

Med energität kärnkraft, snart i form av fusionskraft, och med snabba magnettåg, spårtaxi och annan effektiv teknik, kan produktiviteten höjas i hela samhällsekonomin så att större värden skapas överallt i produktionen. Alla infrastrukturprojekt måste användas som teknikmotorer för att både åstadkomma högsta produktivitet, och samtidigt skapa nya jobb för att exportera den nya tekniken. Rymdutforskning är en del av den nödvändiga infrastrukturen, men är samtidigt just en sådan teknikmotor som genom produktivitetslyft kan skapa nya realvärden och fylla ut de övervärden som det gamla finanssystemet lämnat efter sig.

7. Krossa penningdiktaturen - Med Riksbanken i folkets tjänst kan vi skydda människorna och den reala ekonomin, mitt i den oundvikliga bankkrasch som kommer att förinta finansvärden för hundratusentals miljarder dollar internationellt. Systemviktiga delar av bankverksamheten kan ändå fortsätta fungera. Kraschen skall i största möjliga grad isoleras till finanssystemets s.k. "värdepapper". I och med detta krossas också den makt dessa värdepapper fört med sig. Kontrollen över ekonomin överförs på så sätt från den enda procent av världens befolkning, som idag kontrollerar det globala finanssystemet, till folkmajoriteten genom dess valda representanter i Regering och Riksdag, som styr huvudinriktningen på kreditgivningen och ekonomin med hjälp av Riksbanken.

Kapitel 5 - Hermes om framtiden:


1. Hjärnan är en mottagare av ideer och den mottar ideer bäst när det inte finns några andra sinnesintryck som stör som exempelvis musik. Genom att vara i stillhet och tystnad och bara lyssna på den inre rösten som är Gud kan människan bli ett med Gud. Genom att ställa en fråga till Gud kan man få svaret som en vision eller en dröm. En populär fråga är: "Gud, visa mig framtiden." Andra frågor är: "Gud, visa mig vägen, så jag kan vandra på den." och "Gud, visa mig din kärlek, så att jag kan ge den till mina medmänniskor."

2. När du umgås med Gud. Vet då om att du kan bli ett med Gud genom tro. Gud är som en stor sattelit som sänder tankar och vi är som en parabolantenn, som när den är rätt inställd kan ta emot dessa tankar och på så sätt göra Guds vilja genom kärlek och tro.

3. Jag rekommenderar att ni läser de fyra evangelierna i den del av bibeln som kallas nya testamentet. Läs ett kapitel på morgonen och ett på kvällen om denna stora man som är större än jag. Jesus Kristus kom för att befria mänskligheten från materiellt slaveri genom att visa på Guds makt över materien. Jag har kommit för att lära den ursprungliga religionen samt befria människor från skriftslaveriet. Jag har även kommit för att göra politisk revolution, så att människorna organiserar sig och kastar ut förtryckarna genom fria och rättvisa val.

4. Människans uppgift här i livet är att älska och tjäna Gud och sin nästa och genom fria och rättvisa val införa en guldålder i mänsklighetens historia. Den är en dåre som löser sina problem genom våld.

5. Guldåldern som inleds efter Nostradamus revolutionerna, innebär att människan lever trogen sin källa Gud och älskar och tjänar sin nästa vilket i praktiken betyder att människan kommer att leva i himmelriket på jorden. När anden till slut bemästrar materien kommer människan att sluta upp med att arbeta för levnadsbrödet och istället bli en medskapare till Gud. Människan kommer att få en längtan att breda ut sig i universum och därför kommer människan att uppfinna och bygga det flygande tefatet och det flygande moderskeppet.

6. Människan kommer efter sin önskan att sprida den enkla läran om solen och biosfären samt den om Gud och Människan bege sig ut i rymden. Hon bosätter sig under jord på planeter som saknar växtliv och på marken där växtliv existerar. Hon kontaktar främmande civilisationer där de existerar och lever i gemenskap med dom. Enligt Nostradamus kommer människan att leva i Vattumannen och Kräftans solsystem under en längre tid.

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok