Guds Rike?Aishwarya Devan

Aishwarya DevanVad menade Jesus när han talade om Guds Rike?

ej heller skall man kunna säga: 'Se här är det', eller: 'Där är det.' Ty se, Guds rike är invärtes i eder." (Lukas 17:21)

Vad är det som är inom människan?

Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. (1 Mosebok 2:7)

Det är alltså livet i form av Guds Ande som finns inom människan.

Jesus svarade och sade till honom: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike." (Johannes 3:3)

Jesus svarade: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike. (Johannes 3:5)

"Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." (Johannes 4:24)

En människa lever av sin omgivning som hon byter information med. Hon lever alltså av det skapade. Men Jesus sa att en människa som enbart lever av det skapade var en död person. För att få liv måste hon börja leva av Gud inom sig. Detta kallade Jesus för att bli född på nytt.

Vi måste ödmjuka oss och inse våran litenhet och låta Gud inom oss påverka vårt sinne. Det sker genom att vara i stillhet och tystnad, så att vårat och Guds sinne blir ett genom Kärlek.

Om det åter är med Guds Ande som jag driver ut de onda andarna, så har ju Guds rike kommit till eder. (Matteus 12:28)

Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat, då bliver hela din kropp höljd i mörker. Är det nu så, att ljuset, som du har i dig, är mörker, huru djupt bliver då icke mörkret! (Matteus 6:22-23)

En människa kan antingen leva ut ideer, tankar, ord och handlingar från det skapade eller så kan hon leva ut ideer, tankar, ord och handlingar från skaparen.

Det är viktigt att skaparens ideer, tankar, ord och handlingar får lysa igenom vår varelse, så att vi håller oss och andra friska.

Och vi hava lärt känna den kärlek som Gud har i oss, och vi hava kommit till tro på den. Gud är kärleken, och den som förbliver i kärleken, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. (1 Johannes 4:16)

"Jag och Fadern äro ett." (Johannes 10:30)

Genom att älska allting är vi ett med Gud och gör enbart goda gärningar.

Sannerligen säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig ditin." (Markus 10:15, Lukas 18:17)

Martin Reen, Ljus i Mörkret: Jag skulle säga att det bibelordet handlar om att ta emot Guds rike utan reservationer.
Vi måste lita på Gud på samma sätt som ett barn litar på sina föräldrar för att kunna ta emot Guds rike.
På det sättet måste vi vara som barn och ha ett barns tillit till Gud som är vår Fader.
Denna tillit har varje troende människa fått sig given i och med frälsningen men det är också något vi behöver leva i dagligen.
Så man kan sammanfatta det hela med att säga att det betyder att våga lita på Gud helt och fullt. Så är det att vara ett Guds barn.

Och han sände ut dem till att predika Guds rike och till att bota sjuka. (Lukas 9:2)

"Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det." (Matteus 10:38-39)

Så är det icke bland eder; utan den som vill bliva störst bland eder, han vare de andras tjänare (Matteus 20:26, Matteus 23:11, Markus 10:43)

Att korsfästa sitt liv, betyder att säga adjö till den gamla människan som levde enbart av det som är skapat och istället leva av allt det som utgår från Skaparen. Våran uppgift som troende är att tala om för människor som lever av det skapade att hon är på fel väg och att hon skulle leva ett liv i frid, glädje och lycka om hon skulle vända om till Skaparen och leva för andra.

Då rörde han vid deras ögon och sade: "Ske eder efter eder tro." (Matteus 9:29)

Och allt vad ni med tro bedjen om i eder bön, det skolen ni få." (Matteus 21:22)

Skaparens makt lever inom oss och det är därför möjligt att vi kan göra människor friska genom bönens makt (var helad i Jesu namn) och göra andra under och tecken.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok