Bibelverser som talar emot generell predikostolskristendom

Aishwarya Devan

Aishwarya DevanMarkion (ca 120-170) var en förmögen kristen som år 144 lämnade sin romerska församling för att grunda sin egen församling. Orsaken var att Markion hade upptäckt att den Gud (Fader) som Jesus predikade om hade andra egenskaper än judarnas gud (Jahve) i Gamla Testamentet. Markion drog slutsatsen att Jahve inte var identisk med den person som Jesus kallade för Fadern!

Markion baserade därför sin kristendom på endast på vissa delar av Nya Testamentet Ett från judiskt inslag censurerat Lukasevangelium och likaledes tio censurerade brev av Paulus. Markions kyrka var den första välorganiserade kristna kyrkan och fick sitt största fäste i Syrien. Först efter att Markion hade accepterat vissa inslag av gnostiska tankegångar blev han förklarad som avfälling!

Nedan är en undersökning av tre omdiskuterade personer i Bibeln - Jahve, David och Immanuel.

Jahve gav budordet "Du skall icke dräpa." ( 2 Mos 20:13) till Israels folk. Själv föregick Jahve med dåligt exempel och dödade direkt eller gav order om att döda i inte mindre än 67 olika ställen i gamla testamentet. Mer än 1,482,711 män, kvinnor och barn fick sätta livet till, däribland 450 profeter (1 kung 18:19&40), 42 barn (2 kung 2:24) och en nyfödd (2 Sam 12:14-18).

Jahve hotade människor inte mindre än 64 gånger, men de flesta hoten visade sig bara vara tomma ord. I Hesekiel 26:3-21 förutspåddes att Nebukadressar skulle inta Tyrus och förstöra staden så att den aldrig mer skulle återfinnas. Men enligt Encyklopedin Britannica misslyckades Nebukadressar att inta Tyrus, men det gjorde däremot Alexander den store 332 f.kr och staden är fortfarande bebodd!

Jahve visade rädsla (5 Mos 32:27), tecken på sinnessjukdom-hörde rykte från sig själv (Oba 1:1), bedrog sitt eget folk (Jer 4:10) och bröt sitt eget löfte-endast två israeliter kom in i det förlovade landet (4 Mos 26:56).

David - "den perfekta människan."

Enligt Bibeln var David en människa som vandrade efter Guds vägar och höll hans bud (1 Kung 3:14), hade ett ostraffligt hjärta (1 Kung 9:4, 5:3) och var en man efter Guds sinne (Apg 13:22). Men historien talar ett annat språk: David ägnade sig åt djurplågeri (2 Sam 8:4), lönnmördade Unia och låg med Unias fru (2 Sam 1:4&15), torterade människor med sågar, tröskvagnar och bilor (1 Krön 20:3), skrev hatdikt (Psa 109:1-15) och diktade "Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan." (Psa 137:9)

Immanuel - mannen som inte funnits!

Jesus blev aldrig döpt med namnet Immanuel och därför är Jesus inte den judiske Messias (Jes 7:14, Matt 1:22-25) som judarna väntade på utan den grekiska räddaren.

Berömda bibliska motsägelser."Ingen kan tjäna två herrar, antingen kommer han hata den ena och älska den andra...." -Jesus


Guds Ånger.

4 Mos 23:19 "Gud är inte en människa, så att han kan ljuga, inte en människoson, så att han kan ångra något. Skull han säga något och inte göra det, tala något och inte fullborda det."
1 Sam 15:29 "Och den härliga i Israel ljuger inte och ångrar sig inte. Ty han är inte en människa, så att han skulle kunna ångra sig."

1 Sam 15:35 "....ty Samuel sörjde över Saul, eftersom Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel."
1 Mos 6:6 "Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på Jorden...."

Att se Gud.

1 Mos 32:30 "jag har sett Gud ansikte mot ansikte."
2 Mos 24:10 "....Och de fick se Israels Gud...sedan de skådat Gud..."

2 Mos 33:20 "Mitt ansikte kan du dock inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva"
John 1:18 "Ingen har någonsin sett Gud..."

Att inta berusande drycker.

5 Mos 14:26 "Och du må köpa för pengarna, vadhelst du har lust till....eller vin eller andra starka drycker....och sedan så skall du hålla måltid...."

Ordspråksboken 20:1 "En smädare är vinet en larmare är rusdrycken, och ovis är var och en som raglar av det."

Om synd.

2 Krön 6:36 "Om de syndar mot dig - eftersom ingen människa finns som inte syndar ...."

1 John 3:6 "Den som förblir i honom syndar inte...."

Herrens nåd.

Jer 33:14 "Och jag skall krossa dem, den ena mot den andre, både fäder och barn, säger Herren Jag skall inte ha något förbarmande, inte skona och inte förbarma, så att jag avstår från att fördärva dem."

1 Krön 16:34 "Tacka Herren, ty han är God, ty hans nåd varar evinnerligen."

Frestelsen från Gud.

Matt 6:13 "Och utsätt oss inte för frestelse...."

Jakob 1:13 ".... Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen."

Guds vrede.

Johannes 3:36 "Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom."

1 Johannes 1:5 "Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom."

New Galaterbrevet 5:19-23 "Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning."

Det betyder alltså att så fort Gud är vred, så är han i köttet och syndar.

Källor:
Markion: Om Nya Testamentets tillkomst (1993)- Gunnar Hillerdal
Bibelverser: 4000 Errors and Unfavorable Biblical Verses (1954)- Olin Miller

Grisarna i MarkusevangelietPigcoin


Det är därför ytterst osannolikt att Markus skulle ha skrivit före år 70. Denn romerska tionde legionen (Legio X Fretensis) anlände till Palestina från Syrien och deltog från och med år 67 i striderna. År 70 belägrade och intog legionen Jerusalem. Enligt historikern Josefus lämnades legionen kvar att vakta Jerusalem efter krigsslutet och den kom att vara stationerad där i flera hundra år framöver. Den tionde legionen hade bland annat grisen, eller vildsvinet, som emblem. Detta måste Markus ha haft vetskap om, eftersom han låter Jesus driva ut de orena andar vars namn är Legion ur en man och skicka dem in i 2000 grisar som störtar ner i sjön och drunknar (Mark 5:lff). Denna berättelse är ingenting annat än en illa dold anspenling på vad man judiskt håll önskade göra med den hatade romerska armén. Vi vet dock inte om det var lika många romerska soldater (2000) som intog Jerusalem, som det var grisar som störtade ner i sjön. Normalt bestod en fullt utrustad legion av mellan 3000 och 6000 soldater, men vid Jerusalems fall torde den tionde legionen ha varit decimerad. Tror man att Markusevangeliet skrevs efter år 70 vt, vill man tro att det skedde kort därefter. Motiveringen är bland annat att lärjungarna i 13:4 frågar Jesus när den sista prövningen inträffar och när människosonen kommer. Jesus hävdar då att allt detta ska hända innan denna generation förgås (13:30). Man tänker sig då att författaren såg Jerusalem förstörelse som ett förebud om världens slut och att han måste ha skrivit detta innan alla förstagenerationens kristna hade dött Men många av dessa levde säkerligen ett par årtionden efter templets fall. Argumentet att något måste ha inträffat efter en viss historisk händelse - till exempel templets förstörelse år 70 - är betydligt starkare än argumentet att det måste ha inträffat kort efter denna händelse.

-Roger Viklund - Den Jesus som aldrig funnits , sidan 313

Det julevangelium som aldrig ägt rum

Noas Ark

Abrahamitiska religioner

Zoroastrism

Rädsla/Fruktan - Djävulen/Satans religionMatteus 10:28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

Matteus 12:31-32 Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.

Markus 3:28-29 Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Apostlagärningarna 5:1-11 En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och lade för apostlarnas fötter. Då sade Petrus: "Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta,så att du ljög mot den helige Ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor utan för Gud." När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne: "Säg mig, sålde ni jorden för det beloppet?" Hon svarade: "Ja, för så mycket." Petrus sade till henne: "Varför har ni kommit överens om att fresta Herrens Ande? Se, de män som har begravt din man står vid dörren, och de skall också bära bort dig." Och plötsligt föll hon ner död vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta.

Uppenbarelseboken 20:10 Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

Uppenbarelseboken 22:18-19 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Paulus misstag/felaktiga lärosatserDet finns ingen vers i Nya Testamentet som ger människorna rätten att störta en diktatur, Istället skall människorna vara underdåniga vilken regim som än styr!

Romarbrevet 13:1 Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom.

Motsatsen är riktig, ingen regim har någonsin blivit tillsatt av Gud och ingen kommer att bli det i framtiden.

Titusbrevet 2:9 Förmana slavarna att underordna sig sina herrar i allt, att helhjärtat tjäna dem och inte säga emot.

Efesierbrevet 6:5 Ni slavar, lyd era jordiska herrar, visa dem respekt och vördnad av uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus.

Om ovanstående verser skulle ha efterlevts idag, skulle det fortfarande vara slavar i USA.

Kvinnor mindre värda än män!

Första Korintierbrevet 14:33-35 Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen.

Första Timoteusbrevet 2:12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet.

Efesierbrevet 5:22-24 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.

Eftersom Gud bor i både mäns och kvinnors kroppar är det samma som att säga att Gud är mindre värd i en kvinnokropp.

Ljus och Mörker.

Andra Korintierbrevet 11:14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.

Mörker kan inte bli till ljus, eftersom mörker är avsaknaden av ljus. Men blir Satan frälst blir han en ljusets ängel...Läran är tvärtemot Jesus i Matteus 7:18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

"..men det som är ont, älskar fångenskap och slaveri."
- Hermes Mercurius Trismegistus in His Divine Pymander, Chapter One, Verse 10.

Ont och Gott.

Andra Tessalonikerbrevet 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen

Läran är tvärtemot Jesus i Matteus 7:11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.

New Tro och Gärningar.

Romarbrevet 3:28 Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan lagens gärningar.

Jakob 2:24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.

Paul's "Faith Without Works" Theology versus Jesus' "Good Works of Faith" Theology

Near-Death Experiences of Gays and Lesbians with Paul versus Jesus teaching

New Re-Formation1) Bibeln som enda auktoritet.

Vad menade då Paulus med: Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv. 2 Korinther 3:6

Och vilket alternativ skall man välja, när det finns motsägelser i Bibeln?

Bibelfel

2) Frälsningen i Jesus Kristus, förkunnad i Ande och kraft.

Det måste betyda att räddningen i Jesus Kristus inte är att läsa Bibeln, utan att vara en kanal till den Heliga Anden och förmedla kraft.

3) Rättfärdighet genom tro.

Varför ska man då dömas efter ens gärningar och inte efter ens tro?

Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Jakob 2:24

4) Den troendes tjänst – upplivandet av det konungsliga prästerskapet.

Varje troende kan uttrycka Gud genom den heliga anden. Korset har fyra ändar och det är genom att varje dag korsfästa vårt ego som vi inte uttrycker egoismen. Utan varje dag ger ut av Guds ideer, tankar, ord och handlingar till våran nästa.

Vad är prästerskap när man är protestant?

5) Tjänstegåvor som utrustar Kristi kropp.

Genom att ha en levande gemenskap med Jesus, kan vi förmedla Guds kraft.

6) Ett heligt liv.

Genom att varje dag, dö bort från vår egoism och göra goda gärningar samt älskar vår nästa och Gud, lever vi ett heligt liv.

7) Levande gemenskap i Jesus – koinonia.

Genom att varje morgon och kväll, läsa ett kapitel ur evangelierna. Får vi andlig mat i vårt sinne i form av Jesusord. Dessutom kan vi tillbringa en stund i tystnad, varje morgon och kväll. För att lyssna in vad Jesus vill att vi ska göra.

8) Livet i Anden: Andens frukt, gåvor och den helige Andes närvaro.

Genom att varje dag korsfästa vår egoism och frivilligt söka kontakt med den Heliga Anden blir vi i stånd att ge ut av Guds ideer, tankar, ord och handlingar till vår nästa. Vi blir kanaler för Guds kraft.

9) Israel: Guds egendomsfolk med en unik kallelse.

Alla människor som är räddade, har en kallelse att rädda flera människor till Guds rike. Staten Israel har ingen unik kallelse. Utan varje land har rätt att kalla sig en nation under Gud.

10) Maranatha – Herrens återkomst.

Jesus kommer åter i ett flygande tefat och Jesus kommer att vara jordens andliga lärare och inte en jordisk diktator, eftersom Guds rike inte är av denna världen.

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok