Universal Declaration of Human Rights


Article 19.
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.


Så har det kommit en ologisk lag i Sverige, nämligen PUL (personuppgiftslagen) som kan vara en lag mot rätten att yttra sig genom ett det officiella mediet INTERNET.

Betänk följande...Jag kan tala om för alla jag möter att 'Boris Jungkvist är UFO-forskare', Jag kan också spela in samma mening på ljudband eller videoband där jag också håller upp texten
'Boris Jungkvist är UFO-forskare' och spela upp det för andra. Jag kan också skriva upp samma text och placera ut det på anslagstavlor. Men skriver jag det på en personlig hemsida på Internet som inte anses vara ett konstverk, en bok eller tidning kan jag bli bötfälld eller få fängelse i upp till två år. Samma sak gäller om jag råkar nämna det på ett CHATT (IRC)....

Jag anser att PUL (personuppgiftslagen) är en idiotlag som genast skall kastas i papperskorgen. Det räcker om det finns en lag mot kränkning av en person, genom förtal och lögner om den personens liv som en del mindre nogräknade tidningar gör.
Endast den kränkta personen ifråga (eller ett ombud, om den kränkte är oförmögen på grund av handikapp eller sjukdom) skall kunna åtala lögnarna.


PUL (personuppgiftslagen) försvårar möjligheterna till åsiktsförmedling och debatt, därför att man jämt och ständigt måste fråga olika personer om lov att använda deras namn i på hemsidor och CHATT sidor. Om man inte får det (kanske därför att personen börjar fråga :-( Vad tänker du skriva om mig egentligen..)). Får man väl skriva (PULcensur-diktatur) istället för namnet. Men personer som läser texten kan ju få svårt att gissa vem som menas, eller inte förstå sammanhanget.

Article 2
Everyone is entitled to all the rights and freedom set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex , language, religion, political or other opinion, national or social origin, poverty, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international satus of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation.

Artikel 14 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna:
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter, som angivas i denna konvention, skall tryggas utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Det är inte heller bra att vi får ett klasssamhälle i Sverige där journalister, författare och konstnärer skall åtnjuta rättigheter som andra inte har.
Internets välsignelse är att alla på ett mycket billigt sätt, kan förmedla, söka och ta emot ideer, tankar, uppfattningar, argument för och emot till hela världen. Man behöver inte längre vara hänvisad till Tidningars insändarsidor, egen Tidning, Ljud, Videoband eller Lokal Radio/TV med begränsad spridning. En annan sak är internets otroliga snabbhet, på några sekunder kan man överföra ny information över olika delar av världen.

EU-kommissionen gillar kanske inte oberoende nyhetsförmedling?

Eftersom Sveriges Regering vill försvåra det fria och snabba informationsflödet har man i praktiken infört Diktatur i Sverige eftersom man inte uppfyller ett av de sju kraven för en en demokrati!

Fri opinionsbildning: För att alla fritt ska få bilda sig en uppfattning, krävs fri åsikts och opinionsbildning i landet. Ingen ska hindras från att säga eller skriva sin mening.

De andra sex är:

Regelbundna Politiska Val (Minst två partier) och fri partibildning.

Allmän och lika rösträtt - över en viss ålder.

Valhemlighet (Ingen skall veta vad du röstat).

Majoritetsprincipen: Demokratin förutsätter att majoritetens förslag vinner över minoritetens.

Rättsäkerheten: ingen häktas eller straffas, utan stöd i lagen. Godtyckliga domar eller laglöshet hör inte hemma i ett demokratiskt land.

Demokratin kan inte avskaffas genom fri val eller lagstiftning.

Den dagen någon blir straffad för att förmedla ett personnamn oavsett media i Sverige. Då räknas inte Sverige som en Demokrati längre, utan som en Diktatur. Då blir det repris på Öst-Europa!

Sveriges Regering har försökt använda Artikel 10:2 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna i syfte att försöka tillintetgöra Artikel 10:1.

Artikel 10:1
Envar skall äga rätt till yttrandrefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att mottaga och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av offentlig myndighet och oberoende av territorriella gränser. Denna artikel förhindrar icke en stat att kräva tillstånd för radio, televisions eller biografföretag.
Artikel 10:2
Enär utövandet av de nämda friheterna medför ansvar och skyldigheter, må det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder, som äro angivna i ett demokratiskt samhälle äro nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, den territoriella integriteten, den allmänna säkerheten, förebyggandet av oordning eller brott, skyddandet av hälsa eller moral eller av annans goda namn och rykte eller rättigheter, förhindrandet av att förtroliga underrättelser spridas, eller upprätthållandet av domstolarnas auktoritet och opartiskhet.

Vad Sveriges Regering gjort är att de gett alla svenskar en rättighet de inte behöver. Att andra måste be om deras tillåtelse att nämna deras namn på internet, fastän de inte behöver göra deti vardagliga samtal, på ljudband, på video, i skrivelser o.s.v. inser man inte att det är ett avskaffande av yttrande friheten i praktiken på Internet.

Datainspektionen som är en offentlig myndighet kontrollerar att PUL efterlevs, men det får Datainspektioneninte göra enligt artikel 10:1.


I regeringsformen andra kapitel (Grundläggande fri- och rättigheter) står det:
1§ Varje medborgare är gentemot det allmänna försäkrad.
1. Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
2. Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,

...Beträffande tryckfrihet och motsvarande frihet att yttra sig i (ljudradio, television och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och och andra upptagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar) gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del av allmänna handlingar.

Ovan skrivna inom parantes bör göras om till (vilket media det än må vara).

Slutsatsen blir att PUL (personuppgiftslagen) inte bara bryter mot de mänskliga rättigheterna utan även mot regerinsformens andra kapitel §1.1-2

Det är mycket allvarlig ur frihetsynpunkt att Sveriges Regering hellre rättar sig efter EU-direktiv än efter de mänskliga rättigheterna. Det börjar lukta smygdiktatur lång väg....

Article 30
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any rights and freedoms set forth herein.

Om någon som läser detta blir åtalad på grund av PUL(personuppgiftslagen) är det alltid möjligt att anmäla Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna:
United Nations High Commissioner for Human Rights
eller varför inte anmäla Datainspektionen för brott mot
artikel 10:1 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna

1998-10-25 informerade jag High Commissioner for Human Rights att Sveriges Regering, Riksdag och Datainspektionen bryter mot de mänskliga rättigheterna, fastän ingen har dömts ännu.
Bara det att Riksdagen stiftade en lag mot Artikel 19 och 2 i de universiella mänskliga rättigheterna är att bryta mot Artikel 30!

Eftersom flera EU länder håller på att besluta om en liknande datalag, vore det viktigt om vi gick samman i bred front mot Diktaturen. Skicka gärna ett E-mail till mig om du känner till några Frihetsälskande organisationer i Europa. Elektronbrev till Hermes

Delta i kampanjen!

Svart text på vit botten skriver du ut bättre!


tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok

xfiles