Kristus Anden inom oss vill leva livet

Anisha Ambrose

Anisha Ambrose"Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet. Lukas 4:18

Jesus Kristus var smord av den Heliga Anden när han gjorde sina gärningar. Gudomen består av sonen, den heliga anden och fadern och alla tre var manifesterad i Jesus, när han vandrade på jorden.

Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen." Johannes 18:36

Jesus var en andlig kung, eftersom hans rike inte var av denna värld.

Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam. Johannes 6:15

Jesus Kristus (vilket betyder Jesus av den heliga anden smord eller Kung Jesus). Är inte kung över ett jordisk rike.

Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Matteus 5:3

Behoven driver individen till att leva mer och mer andligt.

Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er. Matteus 10:19-20

Om vi överlämnar våran talförmåga till Gud, kan han försvara oss.

Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Matteus 12:28

Allt sedan Jesus tid har hans efterföljare drivit ut onda andar genom den Heliga Anden och befriat människor från psykisk och kroppslig sjukdom.

När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni skall säga. Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige Ande. Markus 13:11

Den Heliga Anden kan försvara oss om vi överlåter vår talförmåga till honom.

När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga. Ty den helige Ande skall i den stunden låta er veta vad ni skall säga." Lukas 12:11-12

Den Heliga Anden vet vad som är bästa försvaret om vi överlåter vår talförmåga till honom.

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." Johannes 3:1-8

För att komma in i Guds rike på Jorden, måste man vara född av Levande Vatten och den Heliga Anden. Guds söner och döttrar far hit och dit för att betjäna där det finns behov.

Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin Ande utan att mäta. Johannes 3:34

Vi som är födda av den Heliga Anden talar Guds ord och Gud ger av den Heliga Anden till oss utan att mäta. Den är obegränsad.

Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Johannes 4:23-24

Gud är den Heliga Anden och alla som tillber honom, måste leva ett andligt liv i andlig sanning, där ingenting är omöjligt.

Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. Johannes 6:63

Livsanden ger liv och att leva ett oandligt liv är till ingen nytta. Jesus undervisade om det andliga livet.

Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Johannes 14:26

När Jesus inte längre var närvarande, så fick Jesus lärjungar istället tillgång till hjälparen som var sänt från Fadern i Jesus namn och han skall lära oss allt och påminna om Jesus lära.

Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Johannes 16:13

Den Heliga Anden skall undervisa oss om sanningen och förkunna vad som kommer att ske i framtiden.

Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. Apostlagärningarna 2:4

Att kristna talar ett språk som dom inte lärt sig skall inte förväxlas med tungomålstalandet.

Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Apostlagärningarna 2:17

Vi lever nu i tidens slut och väntar på världshistoriens största väckelse.

Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. Apostlagärningarna 17:28

Gud är Ande och Sanning. Det är i honom vi lever, rör oss och är till. Det betyder att vi lever i en andlig och sann värld och att våra kroppar är andliga. Ja alla varelser har andliga och sanna kroppar och universum är en andlig boplats. Vi skall älska allting därför att världen är mycket god som det står i 1 Moseboken 1:31.

De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Romarbrevet 8:5-6

Om vi har sprudlande liv som ett barn och har frid i vårat sinne så lever vi andligt. Ett litet tips är att älska sin nästa varelse som man träffar på i Guds trädgård.

Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Romarbrevet 8:10-11

Den Heliga Anden ger överflödande liv.

Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Romarbrevet 8:13-14

Den som lever ett andligt liv kommer att fortsätta att leva ett andligt liv som Guds söner och Döttrar

Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Romarbrevet 8:19-21

Vi som lever ett andligt liv på denna andliga planet har förhoppning om att när vi gör Guds vilja så skall världen vi lever i förvandlas till det bättre.

Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Romarbrevet 14:17

Hur många kristna känner till det? De som brukar förlägga himmelriket till efter döden?

Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 1 Korintierbrevet 3:16

Det gäller att se sin egen kropp och sinne på rätt sätt. Se oss själva och våran nästa som andliga varelser. Redo att göra Guds vilja!

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 1 Korintierbrevet 6:19

Vi som är Jesus följeslagar lever inte ett mänskligt liv, utan ett andligt liv och att vi tillhör våran broder och ledare - Jesus.

Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. 1 Korintierbrevet 12:7-11

Anden ger oss olika gåvor.

Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan. 2 Korintierbrevet 3:3

Vi som är Kristus lärjungar är också Kristus medarvingar och för andra människor skall vi vara andliga Kristusbrev.

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 2 Korintierbrevet 3:17-18

Det är genom att leva andliga liv som vi blir förandligade och förvandlas till Kristuslika varelser. Ingen kan gå före dig och leda dig i all evighet och ingen kan säga dig hur du måste leva ditt liv. Du själv, måste tillsammans med Fadern göra arbetet.

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 2 Korintierbrevet 5:17

Om någon är smord i Anden och gör andliga gärningar är han en ny skapelse. En medarvinge till Herren Jesus Kristus.

och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Galaterbrevet 2:20

Vi lever inte längre under köttets natur, utan andligen som den smorde med andligt liv, precis som Jesus Kristus lever sitt andliga liv.

Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Galaterbrevet 5:16-18

Vi vandrar i Anden om vi gör andliga gärningar, som att älska vår nästa.

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Galaterbrevet 5:22-23

Om vi har dessa frukter i vårt liv, så leder vi vårt andliga liv.

Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Galaterbrevet 5:25

Vi kan inte leva ett andligt liv samtidigt som vi gör köttets gärningar.

Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. Galaterbrevet 6:8

Anden leder till evigt liv, bara vi handlar enligt Anden.

och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, Efesierbrevet 3:17-20

När vi blir ett med Gud och älskar vår nästa, skall vi lära känna bredden och längden och höjden och djupet i Gud.

och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Efesierbrevet 4:23-24

Vi iklär oss den nya människan, när vi gör Guds vilja.

och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Kolosserbrevet 3:10-11

Om vi genom att leva ett andligt liv, klär oss i den nya människan. Låt oss då se perfektion i allt och i alla.

Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Kolosserbrevet 3:15

När vi älskar vår nästa har vi frid i våra hjärtan.

Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Jakobsbrevet 2:26

Om vi vill leva det andliga livet, måste vi börja handla andligt. Annars blir det andliga livet bara en teori. Låt oss börja med att älska vår nästa.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok