Jesus Kristus - befriaren och helaren

Kadambari

Kadambari1 Moseboken 2:7 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.

Människan betår alltså av två delar: Kroppen (Materia) och Livsanden (som gör materien levande) Våra kroppar är därför andliga.

Johannes 3:1-8 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden."

Det är genom att leva efter Guds vilja. Efter vår andes vilja som vi blir födda på nytt och lever ett andligt liv.

Johannes 4:34 Jesus sade: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk."

Genom att ständigt göra Guds vilja växer vår ande och vi blir mer och mer andliga varelser.

Johannes 4:24 "Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

Vi måste tillbe den heliga anden genom det som finns i vårat hjärta och den sanning om den heliga anden som finns i vårat sinne.

Apostlagärningarna 17:28 Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt.

Gud är Ande och Sanning. Det är i honom vi lever, rör oss och är till. Det betyder att vi lever i en andlig och sann värld och att våra kroppar är andliga. Ja alla varelser har andliga och sanna kroppar och universum är en andlig boplats. Vi skall älska allting därför att världen är mycket god som det står i

1 Moseboken 1:31 Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.

Den heliga anden finns inom oss och utanför oss och ingenting är omöjligt eftersom vi lever i en andlig värld som tar form efter vad vi tror om världen.

Matteus 21:22 Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror.

Genom att förvänta oss att det skall ske det vi tror, så sker det en positiv förändring av Guds kraft och räddningens dag är idag.

Johannes 14:12-14 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

När vi tror på att Fadern har uppväckt Jesus från de döda, finns samma uppståndelse kraft tillgänglig i namnet över alla namn - Jesus.

Lukas 17:20-21 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är inom er."

När vi lyder den heliga anden som finns inom oss. Så upptäcker vi att Guds rike är inom oss i form av frid och glädje i den heliga anden.

Romarbrevet 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Matteus 8:22 Jesus svarade: " Följ mig, och låt de döda begrava sina döda."

Vi kan antingen leva av det som är skapat vilket kallas "stoft från jorden", "kött" eller "död" enligt bibeln. Eller så kan vi leva av det som skapar liv i överflöd genom att umgås med den heliga anden. Jesus sade i Johannes 10:10 "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd."

Apostlagärningarna 1:8 "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

Det är alltså genom den heliga anden som vi får andligt liv. Därför är det viktigt att dagligen, i tystnad och stillhet umgås med den heliga anden. Så att vi får liv, liv i överflöd.

Johannes 1:4-5 "I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det."

Johannes 1:9 "Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen."

När Jesus föddes i världen, så var världen i ett kompakt andligt mörker. Full av avgudadyrkan och vidskepelse. Jesus ändrade på detta, då han började sin mission. Jesus andliga liv är det liv som ger ljus åt alla människor.

Johannes 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Johannes 12:46 "Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret."

När vi tror att Jesus andliga liv är världens ljus och följer efter honom, så skall också vi vandra i ljuset.

Lukas 10:25-28 Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: " Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva."

1 Johannesbrevet 4:7-8 Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek.

1 Johannesbrevet 4:16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.

Gud är alltså kärleken och den som älskar Gud och sin Nästa lever i Kärlekens vibrationer.

1 Johannesbrevet 2:10 Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall.

Lukas 11:34-36 Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken.

Den som vandrar i kärlek är i ljuset och vi blir ljus om vi ser på andra med kärleksfulla ögon.

Lukas 9:23-25 Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad?

Matteus 11:29-30 "Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Om någon vill leva det andliga livet, precis som Jesus gjorde, måste han varje dag korsfästa egot som vill leva ett liv i nöjessvängen. Istället skall en räddad person leva av Guds ideer, tänka Guds tankar, läsa och tala Guds ord samt göra Guds vilja. Vad är då Guds vilja?

Johannes 4:24 "Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

Vi måste tillbe den heliga anden genom det som finns i vårat hjärta och den sanning om den heliga anden som finns i vårat sinne.

Markus 10:14-15 När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."

Vi måste lita på Gud på samma sätt som ett barn litar på sina föräldrar för att kunna ta emot Guds rike.

Lukas 22:42 "Men ske inte min vilja utan din."

Johannes 6:38 "Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig."

Romarbrevet 12:2 "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom."

Matteus 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Vi finner Guds rike genom att söka efter kontakt med den heliga anden. När vi lär oss av den heliga anden vad vi skall göra, så finner vi samtidigt guds rättfärdighet.

Lukas 6:37-42 Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga.

Vi skall inte fördöma andra, utan vi skall förlåta alla. Vi skall se till att vi ger ut Guds Kärlek tillvår nästa och gör Guds vilja, så vi inte vandrar i mörkret och faller i dikena på den smala vägen. Dessutom skall vi inte vara felfinnare hos andra personer, utan vi skall först och främst arbeta på våran egen räddning!

Matteus 5:44-48 Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

Gud älskar alla människor lika mycket, han har ingen favorit och därför älskar han även våra ovänner och han vill att förföljelsen skall upphöra genom att vi ber för de som förföljer oss. Jesus uppmanar oss att handla perfekt och se på varje människa vi möter genom Faderns ögon. Vi kristna är små kristusar och Jesus är vår bror och en stor Kristus. När Jesus var nere på Jorden så gjorde han enbart Guds vilja och var därför hela tiden i Gudsvibationerna. Han var fullkomlig och han vill att vi också skall vara i Gudsvibrationerna genom att vi gör Guds vilja. Konsten är att göra Guds vilja i våra vardagliga sysslor när vi inte är församlade i kyrkan och det kan vi göra genom att ha sinnet fullt av kärlek och tro.

Att leva som kristna innebär förutom att försöka göra Guds vilja i varje situation också att leva ut missionsbefallningen:

Matteus 10:1 "Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor."

Matteus 28:18-20 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

2 Moseboken 3:14 Gud sade till Mose: "JAG ÄR DEN JAG ÄR." Och han sade vidare: "Så skall du säga till Israels barn: JAG ÄR har sänt mig till er."

Johannes 6:35 Jesus svarade: "JAG ÄR livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.

Johannes 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: "JAG ÄR världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Johannes 10:9 JAG ÄR dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.

Johannes 10:14 JAG ÄR den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig,

Johannes 11:25 Jesus sade: "JAG ÄR uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör,

Johannes 14:6 Jesus sade till honom: "JAG ÄR vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Johannes 15:1 JAG ÄR den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen.

Genom att hela tiden göra Guds vilja, så var Jesus Guds son. När vi också gör Guds vilja blir vi också Guds söner och döttrar. Jesus var född på nytt och vi blir födda på nytt, när vi gör Guds vilja.

Hebreerbrevet 12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare....

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok