Kristusmedvetandet för Kristna

Miss Pooja

Miss PoojaHan sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!" Markus 1:15

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matteus 28:18-20

Jesus svarade: "Följ mig, och låt de döda begrava sina döda." Matteus 8:22

Jesus åsikt är att man kan vara andligt död, fastän man lever.

Född på nytt:

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." Johannes 3:1-8

För att komma in i Guds rike på Jorden, måste man vara född av Levande Vatten och den Heliga Anden. Guds söner och döttrar far hit och dit för att betjäna där det finns behov.

Att vara ett Guds Barn

När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana.
Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.
" Markus 10:14-15

Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana.
Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.
" Lukas 18:16-17

Martin Reen E-mail, Martin Reen: Jag skulle säga att det bibelordet handlar om att ta emot Guds rike utan reservationer.
Vi måste lita på Gud på samma sätt som ett barn litar på sina föräldrar för att kunna ta emot Guds rike.
På det sättet måste vi vara som barn och ha ett barns tillit till Gud som är vår Fader.
Denna tillit har varje troende människa fått sig given i och med frälsningen men det är också något vi behöver leva i dagligen.
Så man kan sammanfatta det hela med att säga att det betyder att våga lita på Gud helt och fullt. Så är det att vara ett Guds barn.

Gud är Ande:

"Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Johannes 4:24

Gud är den Heliga Anden och alla som tillber honom, måste leva ett andligt liv i andlig sanning, där ingenting är omöjligt.

"Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er." Matteus 12:28

Allt sedan Jesus tid har hans efterföljare drivit ut onda andar genom den Heliga Anden och befriat människor från psykisk och kroppslig sjukdom.

"Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin Ande utan att mäta." Johannes 3:34

Vi som är födda av den Heliga Anden talar Guds ord och Gud ger av den Heliga Anden till oss utan att mäta. Den är obegränsad.Älska Gud:

Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd." Matteus 22:37

"och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft." Markus 12:30

Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Lukas 10:27

Hjärtat: Bibeln använder ofta hjärtat som beteckning på människans hela inre liv. Israeliterna betraktade hjärtat som platsen för jaget, personligheten, centrum för de intellektuella funktionerna, det organ man förstod och tänkte med.

Själ: Hebreiska "nefesh", grekiska "psyche". Den del av individen som kan kallas "jaget", "personligheten", "psyket". Ordet kunde också avse individen som besitter detta "jag", dvs varje "levande varelse" (både människor och djur). För att kunna få evigt liv måste själen förenas med Guds heliga ande.

Martin Reen, Ljus i Mörkret:

Kraft: I Bibeln finns 3 olika källor till kraft varav 2 är destruktiva källor, medans en är positiv: De 2 destruktiva källorna till kraft är:

1. Mörkrets rike. Detta rike är Satans rike och den kraft som kommer ifrån detta rike är ond och demonisk. Satan har som syfte att förblinda människor så att de inte ser att Jesus är världens frälsare så att människor går evigt förlorade, och den kraft som kommer ifrån detta rike syftar till detta.

2. Köttets kraft. Denna källa till kraft är också destruktiv därför att allt sedan syndafallet är människan fallen och den kraft som människan i sig själv besitter, oavsett om det handlar om fysisk eller psykisk kraft blir därför alltid destruktiv. Den gör nämligen människan stolt, så att hon litar på sin egen kraft, vilket också gör henne oberoende av Gud.

Den positiva källan till kraft är:

Guds kraft. Det är denna kraft som frälser alla som väljer att ta emot Jesus som frälsare och då också får sin synd förlåten Den kraften finns att få tag på igenom tro på Jesus Kristus, och ger oss frälsning, helande och upprättelse på varje område av livet. Detta är den enda goda källa till kraft som finns.

Förstånd: Förståndet är den förmåga Gud har gett oss till att tolka den fysiska verkligheten med, men det är också vårt förstånd som gör det möjligt för oss att vara logiskt tänkande varelser. Förståndet ger oss förmågen att kommunicera med andra människor på ett själsligt plan. Förståndet kan fungera som bäst hos en människa som tror på Jesus Kristus och som är fylld av Guds Ande, för då är det underordnat Guds ord, som ger oss den sanna bilden av verkligheten.

Älska: Man kan säga att älska är att hysa absolut välvilja till en annan person. Det är vad som menas med att Gud älskar oss. Han hyser en absolut välvilja emot oss människor. Hela Hans väsen genomsyras av detta. Bibeln säger att Gud är kärlek. Visst är det underbart! Så man kan säg att älska är att hysa en absolut välvilja gentemot någon annan.

Jesus svarade: "Vore Gud er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig." Johannes 8:42

Om vi har Gud till vår fader, så skulle vi älska Jesus och hans lära eftersom han har utgått från Gud och gör Guds vilja och inte sin egen vilja.

"ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud." Johannes 16:27

Gud älskar oss, därför att vi älskar Jesus och tror att han utgått från Gud.

Martin Reen, Ljus i Mörkret:

Dessa bibelordet talar om människans naturliga tillstånd.Människan är skapad för att älskas av Gud och för att älska Honom med hela sin varelse. Det är först då som man kommer till sin rätt som människa. Det betyder att man med hela sitt väsen har vänt sig till Gud. I den kärlek som Gud ger till oss lär vi oss att älska Gud, se Första Johannesbrevet. 4:19.

Det är där som vi blir läkta från våra sår och kan upprättas som människor. Det är också där vi hittar den kallelse och livsmening Gud har för oss. Alla människor har fått ett speciellt uppdrag ifrån Gud. Vi är unika. Detta upptäcker vi när vi älskar Gud med allt vi har. Det är då vi blir kapabla till att utföra denna kallelse. Man kan alltså säga att dessa bibelord beskriver det tillstånd vi som människor är skapade för att leva i. Det är vårt naturliga element, precis som vattnet är fiskens naturliga element, så är kärleken till Gud vårt.

Göra Guds Vilja:

"Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen." Matteus 6:10

Guds rike blir uppenbarad på Jorden, när vi gör Guds vilja.

"Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja." Matteus 7:21

Endast genom att göra Guds vilja, som är mer än alla religiösa teorier, kommer vi in i himmelriket.

"Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor." Matteus 12:50

Jesus är vår andliga bror, när vi gör Guds vilja istället för vår egen vilja.

"Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor." Markus 3:35

Jesus är vår andliga bror, när vi gör Guds vilja.

"De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud." Johannes 1:13

Vi som är följeslagare till broder Jesus gör Guds vilja och gör inte vår egen vilja, köttets lustar eller är född Israelit.

Jesus sade: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk." Johannes 4:34

Våran mat är att göra Guds vilja och att göra de goda gärningar, som Gud vill att vi ska göra.

"Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig." Johannes 6:38

Jesus gjorde bara Guds vilja och vi som är broder Jesus följeslagare skall sträva efter att göra Guds vilja.

"Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv." Johannes 7:17

Om vi gör Guds vilja skall vi förstå om Jesus lära är från Gud eller om Jesus bara svammlade.

Att följa i Jesus fotspår:

"Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." Matteus 11:29-30

Vi skall ta på oss Guds rikes ok och lära av den Heliga Anden som vi kan bli ett med om vi är milda och ödmjuka i hjärtat. Då kan den Heliga Anden undervisa oss om sanningen om Gud och skapelsen. Guds rike och den Heliga Anden är en mild och lätt börda som vi kan leva utav, när vi är som barn.

"Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det." Matteus 10:38-39

Den som inte tar Guds ideer, tankar, ord och handlingar och följer Jesus är icke värdig honom. Den som finner sitt egoistiska liv, skall mista det och den som mister sitt egoistiska liv för den Heliga Anden skull skall finna det.

"Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?" Matteus 16:24-26

Vi som följer Jesus förnekar vårt egoistiska liv och uttrycker istället Guds ideer, tankar, ord och handlingar och blir ett med den Heliga Anden. Den som villl bevara sitt egoistiska liv skall mista det. Men den som mister sitt egoistiska liv för den Heliga Andens skull skall vinna sitt liv. Vad hjälper det om en människa vinner hela världen men blir ett stenhjärta? Vad kan en människa ge i utbyte mot sitt stenhjärta?

"Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?" Markus 8:34-37

Om vi vill vara Jesus lärjungar, måste vi förneka vårat egoistiska liv och börja leva Guds livet genom att uttrycka Guds ideer, tankar, ord och handlingar. Därför att den som vill rädda sitt egoistiska liv skall mista det medans den som mister sitt egoistiska liv för att bli ett med den Heliga Anden och för de Goda Nyheternas skull skall rädda sitt liv. Vad hjälper det om en människa genom sitt egoistiska liv vinner hela världen men förlorar sin själ. Vad kan hon byta ut sin förlorade själ mot?

Som kristen skall vi inte döma eller fördömma utan vi skall tala väl om alla och förlåta.

Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Matteus 7:1-5

Vi skall inte döma andra, istället skall vi frikänna oändligt och ej heller skall vi vara felsökare hos andra, utan vi skall först och främst arbeta på vår egen räddning!

Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. Lukas 6:37-42

Vi skall inte fördöma andra, utan vi skall förlåta alla oändligt. Vi skall se till att vi ger ut Guds Kärlek till vår nästa och gör Guds vilja, så vi inte vandrar i mörkret och faller i dikena på den smala vägen. Dessutom skall vi inte vara felfinnare hos andra personer, utan vi skall först och främst arbeta på våran egen räddning!

Givandet - den kristna motorn

Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Matteus 5:42

Vi skall ge utav alla våra gåvor till behövande. När det gäller att ge tiondegivandet är det nödvändigt att ge det till den församling. som man är medlem i. Om inte Församlingen får in sitt tiondegivandet , vem skall då betala församlingens utgifter? Utöver tiondegivandet går det bra att ge pengarna till någon kristen organisation som predikar evangeliet internationellt eller ger mat och boende till de fattiga. Skaffa gärna ett fadderbarn som du kan vara mentor åt.

Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Matteus 10:8

Gud vill att alla människor skall bli uppväckta från den andliga döden, till ett överflödande andligt liv. Gud vill att alla människor blir helade från sjukdom och befriade från mörkrets krafter. Så vi ska ge läkedom åt sargade kroppar och sinnen utan att ta betalt!

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matteus 6:33

Älska Gud och din nästa och gör Guds vilja så skall alla era behov fyllas.

Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig. Matteus 5:44-48

Gud älskar alla människor lika mycket, han har ingen favorit och därför älskar han även våra ovänner och han vill att förföljelsen skall upphöra genom att vi ber för de som förföljer oss. Jesus uppmanar oss att handla perfekt och se på varje människa vi möter genom Faderns ögon. Vi kristna är små kristusar och Jesus är vår bror och en stor Kristus. När Jesus var nere på Jorden så gjorde han enbart Guds vilja och var därför hela tiden i Gudsvibationerna. Han var fullkomlig och han vill att vi också skall vara i Gudsvibrationerna genom att vi gör Guds vilja. Konsten är att göra Guds vilja i våra vardagliga sysslor när vi inte är församlade i kyrkan och det kan vi göra genom att ha sinnet fullt av kärlek.

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok