Jesus Kristus lära

Jesus fiskar

Jesus fiskar människorVid tiden för Jesus födelse trodde man allmänt att världen var indelad i tre våningar: Dödsriket, Jorden och Himmelen. Idag vet vi att planeten Jorden är ett klot som kretsar kring Solen, precis som morgonstjärnan (Venus) gör.

Jesus Kristus lärde att budbärarna kom från den synliga himmelen:

Sedan sade han till honom: "Jag säger er sanningen: Ni ska få se himlen öppen och Guds budbärare stiga upp och stiga ner över Människosonen."

Guds budbärare är alltså utomjordingar och hade ett finger med under hela Jesus liv.

Jesus födelse och uppväxt: finns bara med i Lukas och Matteus.

Enligt dessa blev moder Maria havande genom Helig Ande: Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. (Matteus 1:18)

Budbäraren svarade henne: "Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son. (Lukas 1:35)

En alternativ tolkning är att budbäraren insemerade moder Maria med utomjordingen Guds spermia, medan hon sov. Det var utomjordingen Gud som använde strålkastaren på ett UFO så att de vise männen kunde hitta Jesusbarnet.

Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över platsen där barnet var. (Matteus 2:9).

Budbärarna visade sig också för några herdar:.

När budbärarna hade lämnat dem och återvänt till himlen, sade herdarna till varandra: "Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta!" (Lukas 2:15)

Varken Johannes Döparen och Jesus Kristus var färdiga att förkunna som nyfödda.

Barnet växte och blev starkare i anden, och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. (Lukas 1:80)

Och Jesus växte i vishet, längd och välbehag inför Gud och människor. (Lukas 2:52)

Jesus förlorade år: Enligt judisk sed kan judiska tonåringar trolova varandra inför ett senare giftermål och därför föreslog Nicolas Notovitch att Jesus tillbringade åren mellan 12 och 30 med att studera Buddhism och Hinduism i Kashmir.

Markus och Johannes nämner ingenting om varken Johannes Döparen eller Jesus Kristus födelse och uppväxt. Istället börjar Johannes med att Johannes Döparen vittnar om Jesus och i Markus döper Johannes Döparen, Jesus.

Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: "Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje." (Markus 1:9-11)

En alternativ tolkning är att Anden som kom ner över Jesus var en spaningsskiva från ett UFO och att rösten kom från en högtalare på ett UFO. Eftersom både Markus och Johannes saknar Johannes Döparen och Jesus födelse och uppväxt kan man tänka den tanken att både Johannes Döparen och Jesus var utplacerade av utomjordingarna för att höja medvetandet hos jordens befolkning. Johannes Döparen banade väg för Jesus och sa

Den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden. Den som kommer från himlen är över alla. (Johannes 3:31)

och Jesus sade till dem: "Ni är nerifrån, jag är från ovan. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen .... (Johannes 8:23)

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus (Tron), Jakob (Goda Gärningar) och hans bror Johannes (Kärleken) och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose (Lagen) och Elia (Profeterna) visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus (Tron) sade till Jesus: "Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor här: en åt dig, en åt Mose (Lagen) och en åt Elia (Profeterna)." Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sade: "Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!" När lärjungarna hörde det, föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Res er upp och var inte rädda!" Och när de lyfte blicken, såg de ingen annan än Jesus. (Matteus 17:1-8)

Utomjordingen Gud gömde sitt UFO i ett lysande moln. Utomjordingen Gud talade via en högtalare från sitt UFO om för den inre kretsen lärjungar att de skulle lyssna på Jesus och bara bygga en ett liv. Det gudomliga livet av Kärlek, Tro och Goda Gärningar.

Enligt Matteus och Lukas var både Johannes Döparen och Jesus födda av jordiska kvinnor och Jesus påstod att han var son till en människa och kallade sig själv för "Människosonen". Han påstod att Johannes Döparen var Elia i ett tidigare liv.

Han svarade: "Elia ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också Människosonen lida genom dem." Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes Döparen. (Matteus 17:11-13)

Jesus mission: var att visa att det är anden som ger andligt liv och att människan behöver bli född på nytt för att se Guds rike så att hon kan leva det andliga livet.

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." (Johannes 3:1-8)

För att bli född på nytt, så att vi kan se Guds rike, behöver vår Ande umgås med den Heliga Anden precis som Jesus umgås med sin far, så att det inte längre går att skilja på den Heliga Anden och oss. Jesus sade att Guds rike finns inom oss och runt omkring oss och att vi måste förlita oss helt på Gud och ta emot Guds rike som ett barn, samt be till Gud i Ande och sanning, annars får vi inga bönesvar.

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er och mitt ibland er." (Lukas 17:20-21)

"Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern." (Johannes 10:38)

Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in." (Lukas 18:16-17)

"Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." (Johannes 4:24)

Det är genom kärlek som man blir ett med Gud och andligt levande.

Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." (Lukas 10:27-28)

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. (1 Johannes 4:7-8) Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. (1 Johannes 4:16)

Lärjungarna missionerar:

Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. (Matteus 10:1)

Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. (Matteus 10:7-8)

Jesus kallade samman de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka (Lukas 9:1-2)

Utomjordingen Gud och hans budbärare hjälpte Jesus att uppstå från de döda: Och han sade till dem: "Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och jag ska sända över er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden." (Lukas 24:46-49)

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apostlagärningarna 1:8)

Jesus sänder ut lärjungarna en andra gång:

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." (Matteus 28:18-20)

Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli räddad, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska." (Markus 16:15-18) Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. (Markus 16:20)

Hur ska vi då leva som Jesus lärjungar idag?

"Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." (Matteus 11:29-30)

"Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?" (Matteus 16:24-26)

Att följa Jesus är inte ett svårt val, eftersom det gör att vi blir ödmjuka och får sinnesfrid. Det enda vi behöver göra är att förneka vårt egoistiska liv och börja leva för andras välgång. Jesus gav följande råd för ett gott liv.

Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. (Lukas 6:37-42)

Vårt liv blir hur vi uppfattar möjligheterna i livet och handlar därefter. Därför sa Jesus: Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. (Lukas 11:34-36) Då rörde han vid deras ögon och sade: "Så som ni tror ska det ske för er." (Matteus 9:29) "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Romarbrevet 12:2)

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok