Hermes Atar Trismegistus visdomHermes Summer 2009


Gud Fadern är som Solen som skiner över växtligheten, insekter, djur och människor, och uppenbarar på så sätt skönheten på Jorden.

Gud Modern är biosfären på Jorden som producerar de rätta förutsättningar för växtligheten, insekter, djur och människor.

Guds barn är som en lotusblomma som ingen synd fastnar på, utan den är det kärleksfulla och vackra livet.

Vägen till himmelriket på jorden är att vara kärleksfull mot sin nästa.

Ju mera kärleksfulla människor är desto mer lik himlen blir jorden.

Meningen med livet är att individuellt leva i himlen och bidra till mänsklighetens himmelrike på jorden.

När alla är Kärleksfulla mot varandra oavsett tro. Då lever vi i himlen på jorden.

Den som älskar sin nästa vill hjälpa till att fylla sin nästas behov.

Älska din nästa såsom en god mor eller god far älskar sina barn.

Den som inte älskar sina medmänniskor kan vara likgiltig för människors behov eller till och med begå onda handlingar.

Den bästa filosofin eller religionen är den där du är en dynamo för kärlek, glädje och frid och det kan bara ske genom att du är kärlek, glädje och frid.

Frågan är inte hur länge du kommer att leva, utan vad du gör med livet du lever...

Se upp med människor som älskar skriften mer än de älskar andra människor. De kan vara farliga.

Se upp med människor som älskar idelogin mer än de älskar andra människor. De kan vara farliga.

Se upp med människor som älskar makten mer än de älskar andra människor. De kan vara farliga.

Se upp med människor som älskar pengar mer än de älskar andra människor. De kan vara farliga.

Var kritisk då läser påstående från religioner, filosofier, ideologier och politik. Fråga dig själv... Vad kan vara sant och vad är lögn?

Med hela ditt sinne, skaffa dig förståelse

Jesus liv var ett exemplet på hur vi borde leva våra liv. Målet med varje människas liv är att bli ett med Gud och meningen med livet är att vara kärleksfull mot andra varelser och göra allting med kärlek.

Varje människa borde göra vad hon tycker om att göra, så länge det inte skadar helheten.

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok

The Wisdom of Hermes Atar TrismegistusHermes Summer 2009


God - The Father is like the Sun who radiates sunshine over plants, insects, animals and humans. In that way the sun reveal the beauty of the world.

God - The Mother is the BioSphere that produces the right conditions for plants, insects, animals and humans.

Gods Children are like the Lotusflower, that no sin sticks to. They are the loving and beautiful life.

The highway to heaven is to love your next.

The more people loves other people the more heaven will be on earth.

The meaning of life is to individually live in Heaven and contribute to mankind's Heaven on earth.

When all mankind is loving her next independent of belief. We live in Heaven on Earth.

Love your neighbor as a good mother or good father loves his children.

The one who love his next wants to help her fill her needs.

The one who does not love her fellow man, can be unintrested in his fellow man needs, or even worse commit evil deeds.

The best philosophy or religion is the one where you are a dynamo for love, happiness and peace. This can only happens when you are love, happiness and peace.

The question is not how long you will live, but what you are doing with your life.

Be aware of people who love the scriptures more than other people. They can be dangerous.

Be aware of people who love the idealogy more than other people. They can be dangerous.

Be aware of people who love the power more than other people. They can be dangerous.

Be aware of people who love the money more than other people. They can be dangerous.

Be critical when you read statements from religions, philosophies, ideologies and politics. Ask yourself... Which statements can be truth and which statements are lies?

With all your mind, get understanding

Jesus was an example of how we should live our life. The goal of every person life is to be one with God and the meaning of life is to treat other living beings with love and do everything with love.

Every man should do what he likes to do, as long it does not hurt the unity.

back to linkpage
suggestion
read and sign my guestbook