Jesus Kristus och vi KristnaJesus

"Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig." Johannes 12:32


Detta är den stora hemligheten med kristen tro: Att Jesus Kristus från sin himmel genom andlig gemenskap med oss kristna skall lyfta medvetandet hos oss så att vi ser himlen på jorden.

"Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig." Johannes 15:4

Som kristna skall vi skänka mat och förnödenheter till de fattiga som det står i Matteus 25:35-40: "Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Varje dag skall man läsa ett kapitel ur Nya Testamentet och be för människor som har problem och människor som förföljer oss. Dagligen skall vi umgås med Jesus Kristus i stillhet och tystnad genom att söka honom och bli helade, befriade och upprättade genom hans gudomliga vibrationer. Det står i Nya Testamentet att "Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas." Matteus 7:7-8

Vi kristna som är Jesus lärjungar längtar efter att få föra fram budskapet om Jesus till vår nästa och Jesus Kristus som bor i himlen älskar att få umgås med oss Kristna lärjungar och han vill att vi skall älska Gud och varandra som han förkunnar:

"Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig." Johannes 15:10-11

Jesus undervisar att det yttersta kännetecknet för en Kristen är glädje. En Kristen som dagligen umgås med Jesus bubblar över av Glädje och inte bara det, han vill dela med sig av sin glädje och vill att andra människor skall bli Jesus lärjungar så att också de skall erfara Glädjekällan i sina liv.

- Hermes Atar Trismegistus Första Advent 2009

Profetia, healing och frälsning...Martin Reen

Pröva profetiskt tal. Del 2.Jag tänkte fortsätta skriva om att pröva profetiskt tal, och denna gång kommer jag att nämna en del saker som är viktigt för att den profetiska tjänsten skall vinna trovärdighet, tas emot och kunna fungera på ett sunt sätt. Jag prövar ofta mitt liv och min tjänst emot det jag här skall dela. Jag vill också att ni skall veta att jag ständigt är i behov av att få nåd och förlåtelse ifrån Gud. Jag kan därför inte, och vill heller inte döma någon med det jag här skriver. Däremot vill jag hjälpa de jag kan genom att dela vad jag har sett i Bibeln angående att pröva både sig själv och sin omgivning. Vi kan läsa följande:

Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band... - Efe. 4:1-3.

Detta bibelord visar oss vad det är att leva värdigt sin kallelse. Det har med våra attityder att göra, dvs vilken frukt våra liv bär gentemot andra människor. Vilka vi är visar sig i första hand i hur vi lever ut vårt liv gentemot de människor vi har runt oss. Därför består inte frukten i vad vi säger, gör eller i de gåvor vi har. Den består i våra attityder. Här är några attityder lyfter Bibeln fram som viktiga:

- Kärlek till Gud och människor. Detta var anledningen till att Jesus blev sänd till världen, till att Han dog och uppstod för oss, ja, till allt Han gör. Det är därför också vad vi är kallade att drivas av. Vår tjänst emot människor måste genomsyras av Guds kärlek. Har du tänkt på att hur mycket kärlek du har till människor, visar på vilken relation du har till Gud?

- Ödmjukhet och mildhet. Vi är kallade att vara Kristuslika, och Han var ödmjuk och mild. När vi växer som kristna innebär det att vår framtoning emot människor blir alltmer ödmjuk och mild. Jag anser att denna framtoning är en absolut nödvändighet för att stå i en tjänst som fungerar på lång sikt.

- Tålamod och fördragsamhet i kärlek. Har du tänkt på hur tålmodig och fördragsam Jesus är med dig? Varje dag ser Han dina dåliga sidor, och Han känner alla dina misstag och dåliga motiv. Ändå fortsätter Han vara lojal emot dig. Han vill att det tålamodet och den fördragsamheten skall formas i dig så att du också blir sådan emot andra människor.

- Nöd för människor. Jesus förbarmade sig över dig när Han såg att du var slagen och sargad, som ett får utan herde, och Han vill att du skall ha samma nöd för dina medmänniskor som Han har.

- Barmhärtighet. Att vara barmhärtig är att inte ge folk det de förtjänar, men att förlåta, fortsätta älska och överskyla deras brister. Så har Jesus handlat emot dig, och Han vill att du skall handla likadant emot dina medmänniskor.

- En icke dömande attityd. Det finns ingen fördömelse för dig sedan du blev kristen, och det gör det inte för någon som har blivit frälst. Därför vill Gud att du skall leva fri ifrån fördömelse och att du skall ge den friheten vidare till dina medmänniskor.

- Tjänande. Jesus kom till världen för att tjäna människor, och för att lära oss ett exempel att följa i detta. Han vill att du genom ditt liv skall tjäna de människor du har runt dig. Att stå i tjänst i Guds rike innebär att vara en tjänare.

- Lyssnande. Varje dag lyssnar Jesus till dina böner, din nöd, klagan... ja, till och med alla dina tankar känner Han. Han är universums viktigaste person, men Han har ändå alltid tid med oss, oavsett vad det gäller. När vi växer som kristna kommer vi också att ta mer tid för att lyssna på våra medmänniskor.

Jag vill understryka att jag inte skriver de just nämnda attityderna för att du skall kräva att bli behandlad så av din omgivning, men för att du skall spegla ditt eget liv emot dem, och för att de förhoppningsvis skall bli ditt böneämne att mer av detta skall få finnas i ditt liv. Alla behöver vi växa och få ta emot mer av Guds nåd in i våra liv. Om jag ser dessa frukter i någons liv kommer det att göra tjänsten trovärdig i mina ögon. Några frukter vi inte vill ha i våra liv, eller uppleva i någons tjänst. Ni kommer att märka att dessa också handlar om våra attityder mot våra medmänniskor och församlingen. De är:

- Konfliktbenägenhet och trasiga relationer. Om någon har lätt för att hamna i konflikter och har många trasiga relationer tyder det på att något inte stämmer. Det är vist att vara försiktig med att låta en människa med den livsfrukten tala in i stitt liv eller till sin församling. Bibeln sammankopplar den frukten med den jordiska visheten och säger uttryckligen att det är en frukt som Herrens tjänare inte bör bära.

- Bitterhet, besvikelse och oförsonlighet. Om denna frukt lyser igenom i någons liv och tjänst, visar det på att något inte stämmer. Detta är motsatsen till Jesu attityd emot människor, som är nåd, barmhärtighet och försonlighet. Om någon har en ton av detta emot kristna eller emot församlingen, kommer det att besmitta budskapet. Känner man av denna ton är det vist att vara försiktig.

- Samarbetssvårigheter med kristna syskon. Om någon har svårt att samarbeta med sina syskon i Herren är det vist att vara försiktig. Det är en frukt som ofta pekar på att det finns sår, attityder och ouppgjorda saker som gör att personen har svårt att fungera med sina trossyskon. Det kommer sedan att färga personens tjänst och budskap på ett negativt sätt.

Alla kan vi naturligtvis falla in i någon av dessa nämnda attityder, och då får vi gå både till Herren och till våra vänner i Herren för att få nåd, förlåtelse och förbön. Det viktiga är att vi låter Gud rena oss och forma oss till Kristuslikhet. Om vi vill det kommer Gud att göra det! Visst är det underbart att veta?

Jag tror att det jag här har skrivit kan hjälpa oss att växa i våra tjänster, men också att kunna urskilja vem vi önskar ge förtroende att tala in i våra liv och församlingar. Jag vill också be er att ta med mig och min familj i bön... Be att Herren verkar på oss så att vi kan bestå provet i vår tjänst och våra liv inför Honom. Det bönestödet är vi som sagt beroende av. Herren Jesu nåd vare med er!

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok