Vi är kallade till att leva ett andligt liv

Kosovare Asllani

Kosovare AsllaniMatteus 10:24-25 En lärjunge är inte förmer än sin lärare och en tjänare inte förmer än sin herre. Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre.

Lukasevangeliet 9:60 Jesus sade till honom: "Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike!"

Detta är goda nyheter för oss som är Jesus efterföljare, vi kan genom att följa Jesus undervisning i de fyra evangelierna, uppstå från den andliga döden till att leva ett andligt liv.

För att leva det andliga livet, måste vi ha Fadern som källa i vårat liv och det kan bara ske om vi verkligen vill leva det andliga livet. Vi måste bli födda på nytt och tillbe Fadern:

Johannes 3:1-8 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden."

Johannes 4:23-24 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

Människan består av Livsanden, Kroppen och Själen. Kroppen har vi gemensamt med djuren och Livsanden med Guds Ande. Mitt emellan Kroppen och Livsanden finns själen som antingen har kontakt med de kroppsliga drifterna eller Livsandens gudomliga liv. Sanningen om Gud kan bara fås genom att man läser Guds ord, får uppenbarad kunskap direkt från Gud eller genom att man studerar naturen.

Lukas 4:18 "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet.

Jesus var smord av den Heliga Anden när han gjorde sina gärningar. Gudomen består av sonen, den heliga anden och fadern och alla tre var manifesterad i Jesus, när han vandrade på jorden. Jesus fick tilläggsnamnet Kristus och Messias eftersom han var smord av den Heliga Anden.

För att gå in i Guds rike på jorden behövs en omvändelse från ritualer till att bli ledd av den heliga anden.

1 Korintierbrevet 3:16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?

Det gäller att se sin egen kropp och sinne på rätt sätt. Se oss själva och våran nästa som andliga varelser. Redo att göra Guds vilja!

2 Korintierbrevet 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Om någon är smord i Anden och gör andliga gärningar är han en ny skapelse. En medarvinge till Herren Jesus Kristus.

Markus 10:14-15 När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."

Lukas 6:37-42 Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga.

1 Johannes 4:7 Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.

Johannes 14:10-11 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.

1 Johannes 4:16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.

Det är genom kärleken som vi blir ett med Gud och kan genom tro utföra faderns gärningar. Våran uppgift som Jesus efterföljare är att visa kärlek. Det är inte våran uppgift att döma andra personer eller andra religiösa rörelser. Gör vi det försvinner Guds härlighet från våra liv och vi blir kastade i fängelse och där får vi sitta av straffet tills vi betalt sista öret.

Martin Reen har sagt följande visa ord: "Jag är befriad från att delta i debatter om olika kristna ledare och sammanhang...för domen ligger ju i Herrens hand, och Han kommer att döma på ett rättvist sätt."

Matteus 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Efesierbrevet 4:23-24 och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

Kolosserbrevet 3:10-11 och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.

Johannes 6:63 Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.

Lukas 17:21 Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är inom er och mitt ibland er."

Vi har dagligen ett val - antingen lever vi för att tillfredsställa kroppen så mycket som möjligt eller så väljer vi att låta Gud förnya vårt sinne och ande så att vi kan leva i Guds andliga rike på jorden där Kristus är allt och i alla.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok